Aktualności GP

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap I

10-09-2019

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, zmienioną uchwałą Nr XI/146/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap I wraz z niezbędną dokumentacją.

 

 

Przedmiot opracowania obejmuje dokonanie zmiany planu wyłącznie w zakresie tekstowym, bez zmiany rysunku planu:

 •   zmianę zapisu § 24 ust. 4 pkt 4 lit. a (zmiana wysokości zabudowy);
 •   zmianę zapisu § 24 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów);
 •   zmianę zapisu § 26 ust. 4 pkt 5(zmiana formy dachów);
 •   zmianę zapisu § 27 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów).

Informuję ponadto, że na podstawie i w trybie art. 48 ust. 1, ust. 1a, ust. 3 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu w/w zmiany planu miejscowego.

Projekt zmiany planu wraz z niezbędną dokumentacją jest udostępniony do wglądu dla mieszkańców w dniach od 10 września do 8 października 2019 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, 32-050 Skawina, I piętro, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu:

 •     poniedziałek godz. 8.00-17.00
 •     wtorek godz. 7.30-15.30
 •     środa godz. 7.30-15.30
 •     czwartek godz. 7.30-15.30
 •     piątek godz. 7.30-14.30

Ponadto projekt zmiany planu udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/umigskawina.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 30 września 2019 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Rynek 1, Sala Obrad, I piętro; początek o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

 • bezpośrednio na Dziennik Podawczy UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pokój 1;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina;
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, z bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procedury planistycznej w sprawie składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina – etap I.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.