Aktualności GP

Projekt zmiany MPZP gminy Skawina wyłożony!

12-04-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. 


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr XV/195/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych w czasie wyłożenia projektu tego planu do publicznego wglądu.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją (w zakresie ponownie wykładanym), udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 12 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel, świąt oraz 2 maja) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skawina , 32-050 Skawina, Rynek 3, I piętro, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Skawinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie – w zakresie podlegającym ponownemu wyłożeniu - przeprowadzona w dniu 6 maja 2019 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Rynek 1, sala obrad, I piętro; początek o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

 • na piśmie bezpośrednio na dziennik podawczy UMiG w Skawinie, Rynek 14, pokój 1;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1;
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, z bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zakres części projektu planu, ponownie wykładanej do publicznego wglądu, obejmuje:

I. Zmiany na Rysunku Planu w przedmiocie obszarów wydzielonych na rysunku granicami i oznaczonych numerami (zgodnie z poniżej zamieszczonym rysunkiem):

 1. tereny M12MN, M14MN, KDW, ZR – w zakresie usunięcia dotychczas wyznaczonej drogi dojazdowej KDD; wprowadzenia drogi wewnętrznej KDW, o przebiegu zgodnym z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; poszerzenie terenu M12MN o dotychczasowe tereny M11MN i M13MN, w wyniku likwidacji drogi KDD;
 2. teren Ł52MU - w zakresie zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenu z terenu zabudowy usługowej Ł8U na teren zabudowy mieszkaniowej i usług Ł52MU.


Lokalizację w/w obszarów 1 i 2, przedstawia poniższy rysunek:


II. Zmiany w ustaleniach Tekstu projektu Planu; wynikające z uwzględnienia części uwag z wyłożenia, zawartych w niżej wymienionych przepisach projektu uchwały: §10 ust.3, §17 pkt 11, §22 ust. 1 pkt 1, §22 ust. 5 pkt 2 i 3, §24 ust.1 pkt 2, §24 ust. 4 pkt 14, §26 ust.1 pkt 3, §26 ust.6.

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że: 

 1. dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany planu miejscowego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy,
 2. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
 3. administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1.
 4. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00- 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem uwagi do zmiany planu miejscowego narusza przepisy prawa,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm),
 7. składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie: Aleksander Gajda; e-mail: iodo@gminaskawina.pl; tel. 508-484-533.


Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
/-/
Norbert Rzepisko

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.