Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - PSZ

WYDZIAŁ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  ZDROWIA 
mieści się w CENTRUM  WSPIERANIA  RODZINY
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

adres korespondencyjny:
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
32-050 Skawina, Rynek 1

 

Centrum Wspierania Rodziny:

Koordynator ds. dostępności:

 

ZAKRES DZIAŁANIA:

 1. Opracowanie, wdrażanie, realizacja oraz monitoring strategii oraz programów służących rozwiązywaniu problemów społecznych.
 2. Opracowywanie analiz, sprawozdań, bilansów, prognoz i innych materiałów z zakresu polityki społecznej.
 3. Realizacja zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności.
 5. Realizacja zadań dotyczących programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia, polityki senioralnej, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego oraz niepełnosprawności. 
 6. Podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, kampanii informacyjnych, organizacji imprez, udziału w gminnych, regionalnych i ogólnopolskich akcjach i programach dotyczących obszaru ochrony zdrowia (w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych), polityki senioralnej, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego.
 7. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w oparciu o zadanie dla samorządów gmin wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 8. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
 9. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ratownictwie medycznym.
 10. Koordynowanie działań szkół promujących zdrowie oraz innych podejmowanych inicjatyw w zakresie środowiskowych programów zdrowotnych.
 11. Obsługa Rady Społecznej przy Pogotowiu Ratunkowym;
 12. Przekazywanie właściwym organom informacji o zachorowaniach na choroby zakaźne.
 13. Współdziałanie z Pogotowiem Ratunkowym w Skawinie przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia na terenie Gminy.
 14. Realizacja polityki mieszkaniowej Gminy, a w szczególności:

  1) planowanie i programowanie zadań, dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Gminy:
  2) prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz realizacją wyroków eksmisyjnych;
  3) współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w sprawach administrowania budynkami komunalnymi oraz wykorzystania lokali mieszkalnych;
  4) prowadzenie spraw zamiany mieszkań;
  5) opracowywanie i realizacja Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. 

Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w tym prowadzenie całokształtu spraw związanych z polityką mieszkaniową Gminy.

ZAKRES  DZIAŁANIA CWR:

 1. Opracowywanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, ich realizacja, koordynacja oraz sporządzanie sprawozdań i raportów z ich realizacji.
 2. Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 3. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Realizacja działań dotyczących zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 6. Udzielanie porad i konsultacji prawno-społecznych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenie ojcostwa itp.
 7. Udzielanie porad i konsultacji dotyczących choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) oraz możliwości ich leczenia.
 8. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
 9. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz osobom współuzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu
 10. Prowadzenie akcji informacyjnej na temat ruchów samopomocowych i pomoc
  w organizowaniu i prowadzeniu grup wsparcia oraz pomocy terapeutycznej;
 11. Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 12. Współpraca z jednostkami oświatowymi, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 13. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
   

  Informacje dodatkowe:

 • Centrum Wspierania Rodziny – Harmonogram dyżurów specjalistów (KLIKNIJ TUTAJ)
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie (KLIKNIJ TUTAJ)
 • Grupa Rodzinna Al.Anon „VITA ROSA” (KLIKNIJ TUTAJ)
 • Grupa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA” (KLIKNIJ TUTAJ)

 

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.