Wydział Ochrony Powietrza - OP

Rynek 12, parter, pok. 1 i 3 
(wejście od ul. Krzywej)

op@gminaskawina.pl


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

 • Kierownik Referatu Efektywności Energetycznej: Sabina Paciorek
  e-mail: s.paciorek@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 167, pok. 1
 • dr inż. Sławomira Żurek  - inspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM)
  e-mail:  s.zurek@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 168, pok. 3
 • Krzysztof Szulada -  inspektor,  ekodoradca (projekt LIFE),
  e-mail:  ekodoradca@gminaskawina.pl,  tel.:  12 2770 168, kom.: 789 204 751,  pok. 3
 • Ewelina Podkopacz  - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM)
  e-mail:  e.podkopacz@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 168, kom.: 532 085 350, pok. 3
 • Piotr Drzyżdżyk  - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM)
  e-mail:  p.drzyzdzyk@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 168, kom.: 532 458 080, pok. 3
 • Dawid Kapusta  - inspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM)
  e-mail: d.kapusta@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 167, pok. 1
 • Wojciech Badura - podinspektor, ekodoradca (program STOP  SMOG)
  e-mail: w.badura@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 167, kom.: 798 678 334, pok. 1
 • Aneta Błaszczyk - podinspektor, ekodoradca (projekt EKO-TEAM)
  e-mail: a.blaszczyk@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 167, kom.: 882 353 455, pok. 1


Rynek 3, I piętro, pok. 14


Rynek 3, II piętro, pok. 18


 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Ochrony Powietrza należy:

 1. Koordynacja zadań związanych z realizacją Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego i wdrożenia uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw i innych zobowiązań mających istotny wpływ na jakość powietrza w Gminie Skawina.
 2. Przygotowywanie założeń wniosków o dofinansowanie oraz treści programów gminnych w zakresie działań mających na celu ograniczanie niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększania ilości odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Skawina.
 3. Koordynowanie polityki informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości o wpływie mieszkańców, komunikacji i przedsiębiorstw na jakość powietrza.
 4. Podejmowanie i rozwijanie współpracy instytucji ochrony środowiska, samorządów, organizacji społecznych i innych podmiotów w zakresie wspólnych działań w zakresie ograniczania niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej jak i wpływu przedsiębiorstw na jakość powietrza w Gminie Skawina.
 5. Określanie i analiza obszarów rozwoju rozwiązań technologicznych pozwalających na poprawę efektywności energetycznej budynków możliwych do wdrożenia na terenie Gminy Skawina.
 6. Kreowanie polityki rozwoju i kierunków działania Gminy Skawina powalającej na realizację gospodarki niskoemisyjnej, minimalizacje emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz minimalizację wpływu człowieka na klimat.
 7. Obsługa Systemu Komunikacji z mieszkańcami „eSkawina” w zakresie spraw związanych z Wydziałem Ochrony Powietrza.
 8. Nadzór nad Referatem Efektywności Energetycznej oraz Referatem Ocen Oddziaływania na Środowisko.
 9. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
   
   

W skład Wydział Ochrony Powietrza wchodzi: Referat Ocen Oddziaływania na Środowisko – OOŚ oraz Referat Efektywności Energetycznej – EE.

Referat Ocen Oddziaływania na Środowisko – [OOŚ]

Do zadań Referatu Ocen Odziaływania na Środowisko należy w szczególności:

 1. Koordynacja działań na rzecz ograniczenia przemysłowych zanieczyszczeń powietrza i uciążliwego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością zakładów przemysłowych w Gminie:
  1) prowadzenie rejestru zgłaszanych nadużyć i niepokojących epizodów środowiskowych w zakładach przemysłowych oraz rejestrowanie terminów wyznaczonych przez instytucje kontrolne, które zobowiązują zakłady przemysłowe do rozwiązania wykrytych nieprawidłowości;
  2) dokumentowanie:
      a) epizodów wystąpienia zagrożeń środowiskowych, emisji pyłów, substancji niebezpiecznych oraz fetoru; wycieków, skażeń, pożarów, degradacji środowiskowych;
      b) wyników kontroli organów kontrolnych (WIOŚ, Sanepid, inne) oraz zaleceń i wszczętych procedur pokontrolnych (mandaty karne, wnioski o wstrzymanie działalności i cofnięcie pozwoleń na jej prowadzenie, wnioski o ukaranie do sądu i organów ścigania);
      c) działań naprawczych podjętych lub planowanych przez kontrolowane zakłady wraz z terminami wyznaczonymi przez instytucje kontrolne;
  3) współpraca z instytucjami kontrolnymi i władzami regionalnymi (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych;
  4) współpraca z przedsiębiorstwami:
      a) zwracanie się do zakładów przemysłowych o wyjaśnianie zaistniałych incydentów oraz wprowadzanie działań naprawczych;
      b) monitorowanie statusu zadeklarowanych działań naprawczych (w tym m.in. organizacja spotkań z przedsiębiorcami);
      c) przygotowywanie raportów na temat epizodów i nadużyć środowiskowych poszczególnych zakładów w przypadku opiniowania zgody na ich rozbudowę, modernizację.
 2. Przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
 3. Dokonywanie uzgodnień i uzyskiwanie opinii poprzedzających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Wydawanie postanowień dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 5. Wydawanie decyzji:
  1)  o środowiskowych uwarunkowaniach;
  2) o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu;
  3)  o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia;
  4)  o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6. Wydawanie postanowień dotyczących stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia.
 7. Wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku, w sprawie odmowy bądź wyrażenia zgody na wyłączenie informacji z udostępnienia we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami.
 8. Wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem.
 9. Udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu.
 10. Udział w opiniowaniu przedsięwzięć w toku prowadzonych przez pozostałe wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
 11. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

 

Referat Efektywności Energetycznej – [EE]

Do zadań Referatu Efektywności Energetycznej należy w szczególności:

 1. Realizacja działań określonych w uchwale nr XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych.
 2. Współpraca z Radą Społeczną ds. Ochrony Powietrza.
 3. Realizacji zadań z zakresu redukcji zanieczyszczenia powierza i upowszechniania odnawialnych źródeł energii.
 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków wraz z oceną energetyczną budynku, stworzenie bazy danych i bieżące jej aktualizowanie.
 5. Koordynowanie realizacji projektów dotyczących ograniczenia niskiej emisji, termomodernizacji oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym kontakt z beneficjentami ostatecznymi projektów oraz wykonawcami.
 6. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcających do zastosowania rozwiązań mających na celu oszczędności zużycia energii oraz ograniczenie niskiej emisji.
 7. Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz zakresu modernizacji energetycznej budynków.
 8. Pomoc we wskazaniu mieszkańcom źródeł współfinansowania działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację.
 9. Kontrole domowych kotłowni.
 10. Koordynacja i monitoring działań gminy w zakresie wdrażania lokalnego planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina.
 11. Opiniowanie oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
 12. Przygotowywanie materiałów w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną oraz zwiększających udział odnawialnych źródeł energii.
 13. Przygotowywanie lub opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 14. Opiniowanie planów inwestycji gminnych w częściach dotyczących efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 15. Gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Gminy i analizowanie zapotrzebowania gminnych obiektów w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, realnego obniżenia kosztów związanych z wydatkami na media energetyczne.
 16. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
   

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.