22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audytor Wewnętrzny - AW

Rynek 1, parter - pok. 9

Aneta Gil,  tel.: 12 2770 175,  e-mail: agil@gminaskawina.pl
 

ZAKRES DZIAŁANIA:

Do zadań audytora wewnętrznego należy wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.  Do podstawowych obowiązków audytora wewnętrznego należy:

 1. Ustalenie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, celów, zakresu, zasad funkcjonowania oraz procedur audytu wewnętrznego w Jednostce zgodnie z przepisami prawa  i standardami audytu wewnętrznego.
 2. Opracowanie w porozumieniu z Burmistrzem w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych rocznego planu audytu wewnętrznego, opartego na analizie ryzyka.
 3. Sporządzenie i przekazanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
 4. Prowadzenie audytu wewnętrznego w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych, a w szczególności:
  1) opracowywanie programów zadań audytowych w oparciu  o przeprowadzoną analizę ryzyka w obszarze poddawanym audytowi;
  2) przeprowadzanie i dokumentowanie czynności audytowych zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami audytu wewnętrznego;
  3) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych prac audytowych.
 5. Przeprowadzanie, czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych zaleceń oraz ich dokumentowanie.
 6. Wykonywanie czynności doradczych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz standardach audytu wewnętrznego.
 7. Przekazywanie do odpowiednich instytucji dokumentów związanych z zakresem działania komórki audytu wewnętrznego.
 8. Prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego zgodnie  z obowiązującymi regulacjami.
 9. Opracowywanie aktów prawnych, sprawozdań i informacji dotyczących zakresu działania komórki audytu wewnętrznego.
 10. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości prac audytowych prowadzonych w Urzędzie.
 11. Reprezentowanie komórki Audytu Wewnętrznego w Urzędzie oraz w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem lub w porozumieniu z Burmistrzem.
 12. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.