Wydział Gospodarki Komunalnej - GK

Rynek 14, I piętro, pok. 5, 6, 7, 8, 9

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

 

STRUKTURA:

 

ZAKRES DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności: 


Gospodarka komunalna, w tym m.in.:

 1. bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, parkowego, świątecznego;
 2. bieżące utrzymanie placu targowego, targowiska oraz parkingów;
 3. bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, prowadzenie ewidencji grobów;
 4. utrzymywanie i konserwacja urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę – studnie publiczne, zdroje uliczne;
 5. kontrola stanu istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej;
 6. wydawanie warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
 7. wnioskowanie w sprawie uzyskania pozwoleń wodno-prawnych;
 8. zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, ciągów pieszych miejskich, ulic lokalnych, alejek, placów, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Skawina – tzw. akcja zima;
 9. bieżące sprzątanie jezdni dróg gminnych, chodników, ciągów pieszych miejskich, ulic lokalnych, alejek, placów, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Skawina. 


Drogownictwo, w tym m.in.:

 1. remonty dróg wraz z infrastrukturą techniczną, których zarządcą jest Burmistrz;
 2. remonty mostów i innych obiektów inżynierskich;
 3. okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich;
 4. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz przepustów;
 5. wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji;
 6. nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych, bieżące utrzymanie oznakowania dróg i ulic na terenie Gminy;
 7. dokonywanie odbiorów po zgłoszeniu zajęcia pasa drogowego;
 8. wydawanie decyzji i uzgodnień odnośnie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym dróg gminnych;
 9. wydawanie warunków budowy oraz decyzji i uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg gminnych publicznych i wewnętrznych – odbiór wybudowanych zjazdów;
 10. uzgadnianie projektów zmian organizacji ruchu;
 11. wydawanie decyzji i zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzji i zezwoleń na ustawianie tablic informacyjnych i reklam;
 12. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych publicznych;
 13. wydawanie opinii dotyczącej czasowych przejazdów pojazdów o rzeczywistej lub dopuszczalnej masie całkowitej większej niż wskazana na znaku drogowym B–15 i/lub B–18 na odcinkach dróg gminnych;
 14. wydawanie zezwoleń i decyzji w zakresie handlu okazjonalnego;
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem prawa drogowego bez stosownych uzgodnień i zezwoleń;
 16. wnioskowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę – udział w okazywaniu granic;
 17. bieżące utrzymanie rowów przydrożnych;
 18. bieżące utrzymanie w zakresie koszenia poboczy i rowów, karczowania krzewów oraz przycinania gałęzi w obrębie pasa drogowego;
 19. utrzymanie płatnych miejsc parkingowych.


Gospodarka wodna (m.in. melioracje), w tym m.in.:

 1. nadzór nad realizacją prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji podstawowych;
 2. opiniowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej;
 3. opracowania przedmiaru robót oraz materiałów przetargowych na realizację prac związanych odbudową i konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej;
 4. nadzór nad realizacją prac związanych z budową odbudową i konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej,


Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:

 1. rozstrzyganie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie;
 2. zawieranie ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.


Zieleń miejska, w tym m.in.:

 1. opracowania przedmiaru robót oraz materiałów przetargowych na realizację prac związanych z utrzymaniem istniejącej zieleni miejskiej i osiedlowej;
 2. nadzór nad realizacją prac związanych z utrzymaniem istniejących terenów zieleni miejskiej;
 3. kompleksowe urządzanie i zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej
  i nieurządzonej;
 4. koszenie terenów zieleni nieurządzonej i innych gruntów będących własnością Gminy;
 5. opiniowanie inwestycji w zakresie gospodarki zielenią;
 6. prowadzenie prac związanych z pielęgnacją i ścinką drzew na terenach zieleni miejskiej, w pasach przydrożnych;
 7. nasadzenia drzew i krzewów w tym wynikające z wydanych decyzji administracyjnych;
 8. utrzymanie elementów małej architektury.


Ochrona przyrody w tym m.in.:

 1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej władającej nieruchomością oraz ustalanie opłat, (decyzja);
 2. prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew bez wymaganego zezwolenia, oraz za naruszanie przepisów z zakresu ochrony przyrody(decyzja);
 3. przygotowanie dokumentacji na usuwanie drzew rosnących na terenach gminnych;
 4. nadzór nad zabytkowymi zespołami parkowymi;
 5. prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody na terenie Gminy;
 6. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zwierających informacje o środowisku i jego ochronie wraz z jego udostępnianiem – decyzje (drzewa, gospodarka odpadami gospodarka wodno-ściekowa).

 
Koordynacja opracowania i wdrożenia programu rozwoju terenów zielonych w Gminie Skawina, celem określenia spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni w gminie:

 1. integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-rowerowymi i ciągami zieleni;
 2. zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni publicznej spełniających potrzeby społeczne;
 3. ochrona zabytkowych terenów zieleni, ważnych dla jakości krajobrazu kulturowego;
 4. ochrona terenów cennych przyrodniczo, czyli przestrzenne i ekologiczne zrównoważenie rozwoju miasta oraz racjonalna gospodarka zasobami środowiska, w tym zasobami wodnymi;
 5. podniesienie standardów utrzymania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni;
 6. usprawnienie zarządzania terenami zieleni w Gminie.


Utrzymanie porządku i czystości, w tym m.in.:

 1. utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych (sprzątanie chodników, terenów zielonych, przystanków autobusowych);
 2. montaż nowych, utrzymanie istniejących koszy ulicznych.


Transport zbiorowy, w tym m.in.:

 1. wydawanie zgody na korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych;
 2. nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej na terenie Gminy, w tym dopłaty do usług komunikacyjnych;
 3. prowadzenie spraw związanych z rejestracją, wydawaniem, odmową udzielenia, cofnięcia, zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia licencji, zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób/taxi, przewozy regularne, przewozy regularne specjalne


Miejsca rekreacji i wypoczynku, w tym m.in.:

 1. utrzymanie ogólnodostępnych placów zabaw:
  a) przeglądy techniczne urządzeń,
  b) bieżące naprawy,
  c) bieżąca konserwacja, doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia;
 2. tworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku oraz ich utrzymanie.


Zabytki i miejsca pamięci, w tym m.in.:

 1. prowadzenia postępowania w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich;
 2. nadzór nad realizacją prac związanych z konserwacją obiektów zabytkowych – dotyczy kapliczek i krzyży przydrożnych;
 3. nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci.


Remonty dotyczące wszystkich obiektów gminnych z wyłączeniem przekazanych innym jednostkom, w tym m.in.:

 1. okresowe przeglądy stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy (w tym jednostek oświatowych);
 2. remonty obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty sportowe, remizy, świetlice itp.);
 3. remonty, usuwanie awarii, bieżące utrzymanie placówek oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. boiska, place zabaw, itp.;
 4. usuwanie szkód powstałych w wyniku działania żywiołu;
 5. ewidencja miejsc noclegowych (prowadzenie ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie).

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Zarządcy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina:

 • drogi gminne: Wydział GK - UMiG w Skawinie, 
  ul. Rynek 14, 32-050 Skawina; tel.: 12 277 01 81, e-mail: gk@gminaskawina.pl
 • drogi powiatowe:  ZDPK ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice,  Punkt Obsługi Klienta 12 622 10 13,
  e-mail:    sekretariat@zdpk.krakow.plwww.zdpk.krakow.pl/zdpk2
 • drogi wojewódzkie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
  30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56, tel.: 12 637 90 00,  www.zdw.krakow.pl
 • drogi krajowe: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  www.krakow.gddkia.gov.pl
  Oddział w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25, tel.: 12 411 43 59, 12 417 25 00

 

„AKCJA ZIMA 2020/2021”

Wszelkie szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.