Urząd Stanu Cywilnego – USC

 

  • siedziba główna Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skawina przy ul. Rynek 3, I piętro, pokoje 9,11-13
  • sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się w budynku Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 7

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. W zakresie rejestracji stanu cywilnego:

1) przyjmowanie w formie uroczystej, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
2) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie danych i sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego;
3) migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
4) aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
5) przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno – prawnymi;
6) odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
7) transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
8) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
9) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska;
10) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
11) przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
12) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion;
13) przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
14) przyjmowanie oświadczeń o nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa, oraz nazwisku ich dzieci;
15) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
16) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
17) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
18) wydawanie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego;
19) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
20) wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, protokołów, oświadczeń oraz innych dokumentów oraz zamieszczanie przypisków;
21) wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego;
22) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
23) przyjmowanie zgłoszeń i organizacja uroczystości z okazji jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego oraz 100 – lecia urodzin;
24) sporządzanie testamentów;
25) dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz umów międzynarodowych.

2. W zakresie ewidencji ludności:

1) prowadzenie ewidencji ludności:

a) zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,
d) zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP;

2) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem Numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
3) prowadzenie postępowań administracyjnych:

a) w sprawach zameldowania,
b) w sprawach wymeldowania,
c) w sprawie anulowania czynności zameldowania lub wymeldowania,
d) w sprawie ustalenia charakteru pobytu;

4) udzielanie organom gminy prowadzącym postępowania meldunkowe pomocy prawnej w trybie art. 52. Kodeksu postępowania administracyjnego;
5) prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie SELWIN rejestru mieszkańców obejmujących dane osobowo – adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców;
6) uzupełnianie informatycznej bazy rejestru mieszkańców o brakujące dane osobowo–adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym;
7) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
8) wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Urzędu;
9) Sporządzanie wykazów i spisów opartych na rejestrze mieszkańców:

a) spisów wyborców,
b) wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu,
c) wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

10) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, w tym m.in.:

a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców,
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru wyborców;

11) użytkowanie aplikacji informatycznej „Źródło”;
12) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
13) sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego;
14) Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL.

3. W zakresie dowodów osobistych:

1) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego;
2) wydawanie dowodów osobistych;
3) aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych;
4) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
5) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
6) wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, w tym:

a) o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
b) zawierające pełny odpis danych osoby, której wniosek dotyczy;

7) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
8) wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych, w tym:

a) o odmowie wydania dowodu osobistego,
b) stwierdzenia nieważności dowodu osobistego;

9) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
10) sporządzanie statystyk i sprawozdań; 
11) przyjmowanie zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
12) przyjmowanie zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

4. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.