Wydział Promocji, Sportu i Współpracy - PSW


ul. Rynek  3, pok. 2 i 3


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (COP) - e-mail: cop@gminaskawina.pl

 

JAK  PRZYGOTOWAĆ  MATERIAŁ  DO  PUBLIKACJI?

 1. Ilość przesyłanych zdjęć powinna być wielokrotnością cyfry 3 jednak nie więcej niż 30;
 2. Rozmiar wiadomości e-mail nie powinien przekraczać 10 MB, jeśli jest większy prosimy o udostępnienie zdjęć na dysku lub przesłanie za pomocą programów do transferu zdjęć/grafik;
 3. Materiały tekstowe przygotowane do publikacji na stronie www.gminaskawina.pl powinny zostać przygotowane i zapisane w pliku umożliwiającym edycję, np. MS Word, natomiast pliki graficzne /zdjęcia prosimy przesyłać, jako odrębne pliki (JPG, PNG) rozdzielczość ok. 1024 x 750 px;
 4. Lead, czyli wstęp do publikacji powinien zawierać najważniejsze informacje o nazwie wydarzenia, miejscu i organizatorach oraz krótko czego dotyczy (dotyczyło/ będzie dotyczyć), zgodnie z zasadami notatki prasowej: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?;
 5. Materiał do części głównej publikacji prosimy by był napisany w 3 osobie, wyjątkiem jest cytat z imieniem i nazwiskiem jego autora;
 6. Jeśli wydarzenie jest objęte honorowym patronatem lub /i współfinansowane ze środków budżetu Gminy Skawina obowiązkiem jest zawarcie tej informacji (publikacje opatrzymy odpowiednią grafiką promocyjną);
 7. Przy przygotowywaniu teksu prosimy o pomijanie określenia „Pan”, „Pani” przed funkcjami, a wszędzie tam, gdzie nie są to funkcje jednostkowe, ich nazwy prosimy zapisywać małymi literami;
 8. Prosimy o stosowanie cudzysłowów apostrofowych;

  Mamy nadzieję, że powyższe ułatwi Państwu przygotowywanie kompletnych materiałów, co z kolei pozwoli nam na szybką publikację.

   

ZAKRES  DZIAŁANIA:


Promocja i informacja, w tym m.in.:

 1. opracowywanie i koordynowanie realizacji postanowień dokumentów strategicznych w zakresie promocji i kreowania marki Gminy Skawina, w tym koordynowanie rocznego kalendarza wydarzeń promocyjnych;
 2. koordynowanie polityki informacyjnej Gminy, w tym: prowadzenie biura prasowego, miejskiego portalu internetowego, profili w mediach społecznościowych, redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych i dedykowanych newsletterów, prowadzenie bieżącej korespondencji z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego oraz przygotowywanie „Biuletynu Informacyjnego”;
 3. zarządzanie Systemem Powiadamiania Mieszkańców oraz wdrażanie w strukturze portalu miejskiego innych rozwiązań usprawniających komunikację elektroniczną z mieszkańcami, w tym poprzez media społecznościowe;
 4. działalność wydawnicza, w tym: koordynowanie działań w zakresie przygotowywania materiałów i projektów szat graficznych do publikacji, prowadzenie dokumentacji wydawnictw oraz ich kolportaż w obszarach stanowiących promocję Gminy Skawina;
 5. przygotowywanie multimedialnych materiałów oraz serii gadżetów promocyjnych.


Współpraca z sektorem pozarządowym, w tym m.in.:

 1. prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych, w tym: organizowanie współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych, regulacji prawnych oraz nadzór nad działalnością w obszarach współfinansowanych przez Gminę oraz obsługa otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
 2. opracowywanie i monitorowanie realizacji „Programów współpracy…” zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Sport i rekreacja, w tym m.in.:

 1. nadzór nad realizacją dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju sportu  i rekreacji w Gminie, w tym wspieranie i promocja aktywności fizycznej;
 2. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze kultury fizycznej, w tym koordynowanie rocznego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych;
 3. inicjowanie, koordynacja i promocja wydarzeń sportowych na terenie Gminy;
 4. utrzymywanie kontaktów z grupami sportowców reprezentującymi Gminę;
 5. przygotowywanie i obsługa spraw związanych ze stypendiami sportowymi.


Konsultacje społeczne, w tym m.in.:

 1. wsparcie budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań badawczych z zakresu komunikacji, dialogu społecznego, konsultacji społecznych (działania aktywizujące);
 2. tworzenie doraźnych punktów konsultacyjnych w ważnych procesach konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy;
 3. koordynacja wszystkich procesów konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy, w tym ujednolicenie informacji dla mieszkańców;
 4. podejmowanie działań mających na celu wsparcie i upowszechnianie wśród mieszkańców idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności; prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, integrowanie społeczności lokalnej.


Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.