22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Organizacyjny - OR


Rynek 1, parter - pok. 8
e-mail: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

 • Kierownik Wydziału:  Teresa Klęk
  pok. nr 8,  tel.: 12 2770 129, e-mail: t.klek@gminaskawina.pl
 • Zastępca Kierownika:  Waldemar Czerniawski
  ul. Rynek 2, pok. 1, tel.: 12 2770 192, e-mail: w.czerniawski@gminaskawina.pl
 • Wiktoria Sitek  - inspektor, pok. nr 8, tel.: 12 2770 119, e-mail: w.sitek@gminaskawina.pl
 • Justyna Faber  - inspektor, pok. nr 8, tel.: 12 2770 109, e-mail:  justyna.faber@gminaskawina.pl
 • Natalia Blak – pracownik II stopnia – roboty publiczne, pok. nr 8, tel.: 12 2770 109, e-mail: n.blak@gminaskawina.pl
 • Marek Krupa -  konserwator,  tel.: 12 2770 126
 • Piotr Zięborak - kierowca-konserwator 
   

  DZIENNIK
    PODAWCZY  - ul. Rynek 14, pok. 1, parter
 • Jolanta Kowalówka  - pomoc administracyjna, e-mail: urzad@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 100
 • Katarzyna Czapkowicz  - pomoc admnistracyjna, e-mail:  k.czapkowicz@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 101
 • Katarzyna Charzewska-Buda – pracownik II stopnia – roboty publiczne, e-mail:  k.buda@gminaskawina.pl

  PUNKT OBSŁUGI OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  - ul. Rynek 14, pok. 1, parter
 • Teresa Gładyś - pomoc administracyjna, e-mail: t.gladys@gminaskawina.pl, tel.: +48 604 770 101, 12 2770 101,


INFORMATYCY  - ul. Rynek 2, pok. 1,  e-mail: informatyka@gminaskawina.pl


ZAKRES  DZIAŁANIA:


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu.
 2. Prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca w tym zakresie z Archiwum Narodowym.
 3. Obsługa sekretarsko-biurowa Burmistrza i jego Zastępców.
 4. Prowadzenie obsługi gospodarczej, transportowej i telekomunikacyjnej Urzędu.
 5. Zaopatrzenie Urzędu w pieczęcie, materiały biurowe, sprzęt biurowy, literaturę fachową oraz czasopisma.
 6. Utrzymanie we właściwym stanie budynków Urzędu w zakresie prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych oraz ochrona mienia Urzędu.
 7. Organizacja i koordynacja zadań z zakresu:
  1) wyborów do Parlamentu UE;
  2) wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej;
  3) wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
  4) wyborów Burmistrza, Rady, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa,
  5) referendów powszechnych i lokalnych;
  6) spisów ludności.
 8. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania środków transportu Urzędu oraz ich racjonalnego wykorzystania.
 9. Współpraca z sądem i organizacja pracy osób skazanych,
 10. Ścisła współpraca z firmą BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń, wypadków i badań profilaktycznych.
 11. Nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu w tym m.in.:
  1) administrowanie siecią informatyczną oraz doradztwo informatyczne;
  2) okresowa kontrola zapisów dostępu do sieci oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa zasobów sieci i kontrola ich poprawności;
  3) zapewnienie nienaruszalności danych zawartych w bazach poszczególnych programów przez osoby nieuprawnione;
  4) administrowanie bazami danych podlegającymi ochronie danych osobowych;
  5) administrowanie platformą EPUAP;
  6) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej;
  7) administrowanie kontami e-mail pracowników oraz radnych Rady Miejskiej;
  8) szkolenia i bieżąca pomoc użytkownikom podpisu elektronicznego w zakresie przesyłu i uwierzytelniania dokumentów;
  9) administrowanie i nadzór nad sprawnością działania Gminnego Systemu Teleinformatycznego;
 12. Prowadzenie kancelarii ogólnej w tym dziennika podawczego:
  1) przyjmowanie, rejestrowanie, odbieranie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz ePUAP-u;
  2) rozdział wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu, organów gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy;
  3) udzielanie pełnej informacji o sposobie i trybie załatwiania spraw przez poszczególne wydziały Urzędu;
  4) wydawanie interesantom obowiązujących formularzy – pomoc w ich wypełnianiu, informacja o opłatach skarbowych, opłatach i podatkach lokalnych;
  5) sprawdzanie kompletności składanych wniosków;
  6) obsługa centrali telefonicznej;
  7) odbieranie i wysyłanie przesyłek pocztowych;
  8) prowadzenie spraw ogłoszeń urzędowych – obsługa tablic ogłoszeniowych, przepisy gminne oraz ogłoszeń informacyjnych i sądowych;
  9) obsługa systemu „Profil zaufany”.
 13. Prowadzenie rejestrów centralnych m.in.:
  1) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i interpelacji wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do załatwienia według właściwości oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
  2) organizacja i prowadzenie Centralnego rejestru umów i porozumień Gminy Skawina - Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie;
  3) prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza i umieszczanie ich na stronie BIP;
  4) organizacja i prowadzenie rejestru informacji publicznych.
 14. Koordynowanie centralnej sprawozdawczości elektronicznej z GUS.
 15. Koordynacja działań związanych z właściwym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina i jednostkach podległych:
  1) proponowanie i opracowywanie dokumentów niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
  2) koordynowanie procesu samooceny systemu kontroli zarządczej;
  3) nadzór nad raportowaniem i sprawozdawczością z realizacji zadań i celów;
  4) bieżąca analiza informacji zarządczej i wskazywanie na zagrożenia w osiągnięciu celów lub realizacji zadań;
  5) inicjowanie działań korygujących i naprawczych bądź wspomagających;
 16. Prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w jednostce: 
  1) opracowanie dokumentacji opisującej zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym w jednostce;
  2) wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym;
  3) przedkładanie do akceptacji Sekretarzowi wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem wewnętrznym;
  4) przedkładanie Audytorowi Wewnętrznemu wyników zarządzania ryzykiem wewnętrznym w terminie do 15 listopada każdego roku;
  5) przedkładanie wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem wewnętrznym pracownikom wskazanym przez Burmistrza;
  6) udzielanie niezbędnej pomocy z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka wewnętrznego wszystkim zainteresowanym pracownikom Urzędu.
 17. Realizacja zadań w zakresie BHP i P.POŻ w tym m.in.:
  1) prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników z zakresu BHP i P.POŻ;
  2) opracowywanie planów poprawy warunków pracy w Urzędzie;
  3) dbałość o dostosowanie stanowisk pracy w Urzędzie do wymogów określonych ergonomią pracy;
  4) dbałość o stan urządzeń ( dopuszczenie do pracy urządzeń posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa);
 18. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.