Wydział Edukacji – ED


Rynek 3, II piętro

 

STRUKTURA:

 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Edukacji i Zdrowia należy:

I. Zapewnienie warunków organizacyjnych do realizacji zadań oświatowych, w tym m.in.:

 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę;
 2. prowadzenie spraw kadry kierowniczej placówek oświatowych:
  a. przygotowanie i organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych;
  b. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych, w tym spraw dotyczących oświadczeń majątkowych;
  c. przygotowywanie przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie ocen kadry kierowniczej placówek oświatowo-wychowawczych oraz przedkładanie ich Burmistrzowi.
 3. koordynacja, doradztwo i nadzór nad:
  a. zatrudnieniem w podległych placówkach oświatowych;
  b. tworzeniem schematów organizacyjnych placówek oświatowo-wychowawczych;
  c. zadaniami placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie statystyki, sprawozdawczości i analiz;
  d. zadaniami z zakresu dokształcania zawodowego nauczycieli.
 4. pośrednictwo w przepływie informacji między placówkami a Kuratorium Oświaty, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i innymi instytucjami i organizacjami;
 5. koordynowanie rekrutacji dzieci do placówek oświatowo-wychowawczych;
 6. przygotowywanie egzekucji administracyjnej w sprawach dotyczących realizacji obowiązku szkolnego;
 7. prowadzenie ewidencji niepublicznych oraz posiadających uprawnienia szkół  i placówek oświatowych publicznych;
 8. współpraca ze związkami zawodowymi pracowników oświaty;
 9. koordynacja programów profilaktyki prozdrowotnej oraz funkcjonowania szkolnej służby zdrowia;
 10. refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
 11. organizacja dowozów uczniów do szkół i uczniów niepełnosprawnych na terenie Gminy Skawina i Miasta Krakowa;
 12. tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych;
 13. organizowanie uczniom pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

II Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych, w tym m.in.:

 1. opracowywanie projektu budżetu i planu zadań rzeczowych szkół, przedszkoli  i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę;
 2. nadzorowanie realizacji budżetu i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;
 3. opracowywanie opinii i wniosków dotyczących skutków finansowych przedsięwzięć organizacyjno-programowych;
 4. pełna obsługa finansowa placówek oświatowych w zakresie płac, wydatków rzeczowych, remontów, świadczeń socjalnych;
 5. prowadzenie analizy wydatków i kontrola pod względem celowości, gospodarności, oszczędności;
 6. przedstawianie Burmistrzowi zbiorczych zestawień potrzeb finansowych placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń, zaopatrzenia materiałowego, remontów;
 7. rozliczanie dotacji i programów rządowych.

III  Prowadzenie całości spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty.

IV  Prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla jednostek, których organem prowadzącym jest Gmina oraz innych jednostek po uzyskaniu zgody Gminy.

V Promocja i profilaktyka zdrowia, w tym m.in.:

 1. obsługa Rady Społecznej przy Pogotowiu Ratunkowym;
 2. przygotowanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek zdrowia;
 3. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia oraz powierzeniem Gminie zadań organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej;
 4. przekazywanie właściwym organom informacji o zachorowaniach na choroby zakaźne;
 5. współdziałanie z Pogotowiem Ratunkowym w Skawinie przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia na terenie Gminy.
 6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
   

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.