Wydział Ochrony Środowiska – OŚ


Rynek 3, parter - pok. 1

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl
 


STRUKTURA:

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:


Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości:

 1. prowadzenie postępowania w sprawie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
 2. kontrola zbiorników bezodpływowych, w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie częstotliwości pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;
 3. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji zbiorników na nieczystości ciekłe;
 4. przyjmowanie zgłoszeń do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
 5. przeprowadzanie akcji deratyzacji;
 6. obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie: 

a)  przyjmowania interwencji dotyczących odbioru odpadów z nieruchomości oraz w sprawie przyjęcia odpadów w PSZOK w Skawinie oraz ich wyjaśnianie;

b) weryfikacja deklaracji pod kątem ilości osób zamieszkujących oraz deklaracji pod kątem prawidłowej ilości pojemników na terenie nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy) oraz wezwania w tym zakresie;

c) wyszukiwanie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nieobjętych systemem, celem wyegzekwowania obowiązku złożenia deklaracji oraz wezwania w tym zakresie;

d) kontrola nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów;

e) kontrola nieruchomości w zakresie posiadania kompostownika i kompostowania odpadów ulegających biodegradacji;

f) prowadzenie procedury likwidacji dzikich wysypisk na terenie Gminy;

g) prowadzenie postępowań związanych z dzikimi wysypiskami zgłaszanymi w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zgłoszeniami (odpady, ścieki) wprowadzonymi do portalu „ekomałopolska”;

h) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

i) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji naliczającej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym m.in.:

 1. opracowania projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w zakresie odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych;
 2. opracowania materiałów przetargowych na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 3. nadzór i współpraca w realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przyjmującym odpady (PSZOK);
 4. sprawozdawczość statystyczna z zakresu gospodarki komunalnej - przyjmowanie sprawozdań przedsiębiorców oraz sporządzanie sprawozdawczości Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi przekazywane do UMWM, WIOŚ;
 5. wydawania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe oraz transportu nieczystości ciekłych (decyzja);
 6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz wpisów, wykreśleń do CEIDG dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, a także opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe;
 7. kontrola przedsiębiorców posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe;
 8. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórka przeterminowanych leków;
 9. usuwanie zwłok zwierzęcych;
 10. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przedsiębiorcach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami;
 12. realizacja zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w szczególności egzekwowanie porządku na nieruchomościach, wyposażeniu nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów;
 13. wydawanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (decyzja);
 14. opiniowanie planu gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego;
 15. realizacja programu usuwania odpadów azbestowych;
 16. odbiór odpadów z akcji porządkowych.

 

Leśnictwo i łowiectwo, w tym m.in.:

 1. współdziałanie z nadleśnictwem w zakresie nadzoru nad zalesieniami, odnowieniami i pielęgnacją lasów;
 2. współdziałanie z kołami łowieckimi w zakresie gospodarki łowieckiej.
   

Rolnictwo, w tym m.in.:

 1. udział w szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
 2. wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 3. wydawanie zaświadczeń o stażu pracy na roli;
 4. organizacja i przeprowadzanie badań statystycznych (spis rolny) oraz przeprowadzanie wyborów do Izby Rolniczej;
 5. współpraca z ARiMR i MODR w zakresie doradztwa rolniczego;
 6. wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o uprawie maku i konopi;
 7. realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych w zakresie podejmowania działań wspólnie z właściwymi organami inspekcji w przypadkach bezpośrednich zagrożeń fito sanitarnych.
   

Ochrona środowiska, w tym m.in.:

 1. opracowanie i realizacja Gminnego programu ochrony środowiska, sporządzanie sprawozdań;
 2. współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Urzędem Marszałkowskim, Starostą, Inspektorem Sanitarnym, PINB, Policja w zakresie kontroli zakładów będących uciążliwymi dla środowiska, w zakresie odpadów, hałasu i ścieków;
 3. współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim, Starostą dot. opiniowania pozwoleń, zezwoleń w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów;
 4. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska;
 5. koordynacja projektów dotyczących inwentaryzacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawina;
 6. prowadzenie bazy azbestowej;
 7. przekazywanie danych z zakresu informacji o środowisku, dane o historycznych zanieczyszczeniach we współpracy z Regionalnym lub Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;
 8. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wraz z jego udostępnianiem w sprawie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego, wniosków o wpis i wpisy do rejestru działalności regulowanej, projektu programu ochrony środowiska, raportów z ich realizacji.
   

Ochrona zwierząt, w tym m.in.:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
b) pomoc rannym, chorym dzikim zwierzętom
c) opracowywanie i realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt;
d) wydawanie decyzji na czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych;
e) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
f) współdziałanie z organami PIWet w przypadkach podejrzenia o wystąpienie choroby zakaźnej u zwierząt;
g) współdziałanie z organami z Wojewódzkim i Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w przypadkach podejrzenia o wystąpienie choroby zakaźnej u zwierząt (np. wścieklizna, ptasia grypa, zgnilec pszczół, ASF).

2. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego dla bezdomnych zwierząt.


Ochrona przyrody, w tym m.in.:

 1. zwalczanie roślin inwazyjnych (np. barszcz sosnowskiego);
 2. współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz utrzymania i ustanawiania form ochrony przyrody.
   

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:  KLIKNIJ TUTAJ.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.