Wydział Mienia i Geodezji - MG: Referat Gospodarki Przestrzennej – [GP]

Rynek 3, I piętro, pok. 14-16

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

 

STRUKTURA

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

 1. Gospodarka przestrzenna w tym m.in.:
  1) prowadzenie procedur związanych z opracowaniem i uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia opłaty planistycznej kończących się wydawaniem decyzji administracyjnej;
  4) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5) opiniowanie projektów podziału geodezyjnego nieruchomości;
  6) wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz innych.
   
 2. Pozostałe zadania:
  1) realizacja zadań wynikających z ustawy krajobrazowej;
  2) opracowywanie i prowadzenie dokumentów wynikających z ustawy o ochronie zabytków;
  3) prowadzenie innych zadań wynikających z innych przepisów prawa, a dotyczących architektury oraz planowania przestrzennego;
  4) opiniowanie projektów prac geologicznych;
  5) realizacja zadań wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
   
 3. Opracowanie i wdrożenie lokalnych standardów urbanistycznych.
   
 4. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.