20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisje Rady Miejskiej w Skawinie


Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 2. Harmonogram posiedzeń znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 3.

 

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej
w Skawinie w kadencji 2018-2023

 
KOMISJA BUDŻETOWA:

 1. Zdzisława Bała
 2. Antoni Bylica
 3. Marek Fugiel
 4. Marek Klimczyk
 5. Janina Rączka
 6. Artur Śnieżek - Zastępca Przewodniczącego
 7. Andrzej Wrzoszczyk - Przewodniczący
 
KOMISJA EDUKACJI:
 1. Marek Klimczyk
 2. Leszek Kryda
 3. Ryszard Majdzik - Przewodniczący
 4. Józef Niechaj
 5. Mirosław Śliwa - Zastępca Przewodniczącego
 6. Janusz Śmiech
 7. Artur Śnieżek

 
KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA:

 1. Marek Klimczyk
 2. Stanisław Lupa - Zastępca Przewodniczącego
 3. Ryszard Majdzik
 4. Józef Niechaj
 5. Antoni Sapała - Przewodniczący
 6. Marek Spólnik
 7. Eugeniusz Zając


KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA:

 1. Zdzisława Bała
 2. Antoni Bylica
 3. Stefan Jezioro - Zastępca Przewodniczącej
 4. Janina Rączka - Przewodnicząca
 5. Janusz Śmiech
 6. Artur Śnieżek
 7. Andrzej Wrzoszczyk


KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI:

 1. Antoni Holik
 2. Stefan Jezioro
 3. Żaneta Kotula
 4. Ryszard Majdzik
 5. Józef Niechaj - Przewodniczący
 6. Tomasz Papież - Zastępca Przewodniczącego
 7. Eugeniusz Zając

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Marek Fugiel
 2. Stanisław Lupa
 3. Józef Niechaj - Zastępca Przewodniczącego
 4. Tomasz Papież - Przewodniczący
 5. Antoni Sapała
 6. Marek Spólnik
 7. Mirosław Śliwa
 8. Janusz Śmiech
   

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 1. Marek Fugiel
 2. Stanisław Lupa - Zastępca Przewodniczącego
 3. Janina Rączka
 4. Marek Spólnik
 5. Mirosław Śliwa - Przewodniczący
 6. Janusz Śmiech
 7. Andrzej Wrzoszczyk


KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH:

 1. Antoni Bylica - Przewodniczący
 2. Antoni Holik - Zastępca Przewodniczącego
 3. Żaneta Kotula
 4. Leszek Kryda
 5. Stanisław Lupa
 6. Tomasz Papież
 7. Antoni Sapała

 

KOMISJA ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ:

 1. Zdzisława Bała
 2. Antoni Holik - Przewodniczący
 3. Stefan Jezioro
 4. Żaneta Kotula - Zastępca Przewodniczącego
 5. Leszek Kryda
 6. Artur Śnieżek
 7. Eugeniusz Zając 

 

KOMISJA DORAŹNA DS. OPRACOWANIA ZMIAN W STATUCIE GMINY SKAWINA ORAZ W STATUTACH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY SKAWINA  :

 1. Zdzisława Bała
 2. Ewa Masłowska
 3. Antoni Sapała
 4. Mirosław Śliwa
 5. Andrzej Wrzoszczyk

 

Komisja Budżetowa

Opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz zmian w budżecie, współpraca z komisjami problemowymi Rady przy opracowywaniu projektu budżetu, przedstawianie radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach budżetowych, opiniowanie projektów uchwał związanych ze zobowiązaniami i wierzytelnościami finansowymi Gminy.

 

Komisja Edukacji

Sprawy funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz pozaszkolnych placówek oświatowych i opiekuńczych w Gminie; opiniowanie inwestycji oświatowych w gminie.

 

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska

Sprawy dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, utrzymanie i budowa ulic, oświetlenie, gospodarka zasobem mieszkaniowym w tym budownictwo komunalne, funkcjonowanie przedsiębiorstw i urządzeń infrastruktury komunalnej, placów targowych, opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska; inicjowanie działań i planistycznych zagospodarowania ze szczególnym naciskiem na ochronę i kształtowanie środowiska Skawiny i całej Gminy.

 

Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa

Zagadnienia dotyczące infrastruktury wsi oraz związane z rolnictwem i leśnictwem w Gminie.

 

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Monitorowanie i opiniowanie działań Gminy  w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji, wspieranie środowiskowych inicjatyw w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami, inicjowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury w zakresie kultury, sportu i rekreacji, współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy.

 

Komisja Rewizyjna

Badanie, analiza i ocena działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych pod względem celowości, gospodarności i rzetelności w zakresie przestrzegania statutu, uchwał Rady i innych przepisów z wyjątkiem zadań zleconych podlegających kontroli zewnętrznej, opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja dokonuje analizy skarg na działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli, z punktu widzenia interesów Gminy.

 

Komisja Spraw Obywatelskich

Sprawy bezpieczeństwa i ochrony p/pożarowej w mieście i gminie, rozpatrywanie skarg i zażaleń obywateli, inicjowanie współdziałania samorządu z instytucjami i organizacjami w zwalczaniu patologii społecznych, współpraca z zarządami osiedli i radami sołeckimi. Komisja pełni dyżury w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz.16.30 do 17.30  w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2, p.2.

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Opiniowanie organizacji opieki i profilaktyki  zdrowotnej w Gminie, współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, opiniowanie działalności Gminy w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami zajmującymi się zdrowiem i opieką społeczną, organizacja systemu żłobków, zagadnienia rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki społecznej.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.