Aktualności GP

05-04-2016

Informacja w sprawie MPZP Gminy Skawina 2016

Uprzejmie informujemy,  że MPZP Gminy Skawina uchwalony Uchwałą Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap I - wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

więcej »

16-04-2015

Stwierdzenie nieważności MPZP zatwierdzonego Uchwałą nr XVI/192/12 RM z 29.02.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, że wyrokiem WSA w Krakowie - Sygn. Akt II SA/Kr 1703/14 z dnia 13 lutego 2015 r. stwierdzono nieważność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina tj.:

więcej »

05-11-2014

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina

W dniu 3 listopada 2014 roku zakończyło się wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina do publicznego wglądu, obejmujące wszystkie sołectwa gminy - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej »

28-12-2012

Obwieszczenie Starosty Powiatu Krakowskiego

Dotyczy ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę AB.V.6740.1.267.2012.SA - szczegóły w załączeniu.

więcej »

02-03-2012

Informacja dot. prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego

W związku z przekazaniem wykonawcy ostatnich materiałów, niezbędnych do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina, tj. 

  • map określających tereny zalewowe bezpośrednie i  pośrednie dla rzek: Wisła, Skawinka, Cedron, Rzepnik i Sidzinka;
  • map terenów osuwiskowych występujących na terenie Miasta i Gminy Skawina;
  • indywidualnych kart rejestracyjnych osuwisk z terenu Miasta i Gminy Skawina w ilości 284 kart

w dniu 1 lutego 2012 r. Gmina otrzymała aktualny, uszczegółowiony harmonogram czasowy prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina i Gminy Skawina.

więcej »

06-12-2011

Materiały do wyłożenia do publicznego wglądu

W zakresie Uchwały nr XLI/405/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 r.

więcej »

15-11-2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

                          OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2,  3 ustawy z  dnia 3 października 2008  r. o  udostępnieniu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U.  nr  199,  poz.  1227 z  późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLI/405/10 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina:

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina tj.:

1)          Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX N/309/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu części Sołectwa Rzozów zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/289/06 z dnia 22.02.2006r.;

2)        Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr LI/330/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20.09.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu ”Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego Nr OS.III6210-1-188B/95  z dnia 19.03.1996r. z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr  XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r.;

3)        Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20.06.2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina obejmującego część miejscowości Rzozów;

4)        Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX N/310/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem części terenu miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/290/06 z dnia 22.02.2006r.

 

Przedmiotem zmiany jest ustalenie szczegółowego przebiegu projektowanej linii energetycznej o napięciu 400kV oraz przebudowy istniejących linii 110kV w części sołectwa Rzozów, Gołuchowice i części miasta Skawina – w rejonie Elektrowni Skawina oraz w obszarze przyległym do terenów byłych Zakładów Metalurgicznych. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planów wynosi ok. 143,6 ha.

 

Projekt  zmiany planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do  publicznego wglądu w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 2 pok. nr 2 (Biuro Rady) w dniach od 24 listopada 2011 r. do 22 grudnia 2011 r., w poniedziałki w godzinach 1600-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. od 915 do 1015.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się; w dniu 12 grudnia 2011  r. o godzinie 15ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, Sala Obrad.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w objętym wyłożeniem projekcie  zmiany miejscowych planów, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do  Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z poda­niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2012r.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o  udostępnieniu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2012r r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina lub na jego adres.                                 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina                                                                       

 

 

 

                                                                                                                         

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

więcej »

25-03-2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina.

 

Od dnia dzisiejszego - oprócz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - każdy zainteresowany może zapoznać sie  z nowym dokumentem planistycznym -  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina - i znaleźć obszar, w którym znajduje się dowolna, poszukiwana działka.  Studium  należy szukać pod adresem: www.skawina.e-mpzp.pl. W najbliższych dniach studium zostanie zainstalowane  - łącznie z funkcjonującym już planem miejscowym - pod  wspólną ikoną - na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] 4 [5]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.