Aktualności GP

07-01-2019

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.  

więcej »

03-12-2018

Obwieszczenia o uzgodnieniu raportu oddziaływania na środowisko

Planowane przedsięwzięcie pn.: Budowa Centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą zlokalizowane jest na nieruchomości położonej w miejscowości Kopanka, na działkach o numerach ewidencyjnych  440, 441, 443 i 445 obręb 0007 Kopanka.

więcej »

15-03-2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 49 KPA w związku z art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późniejszymi zmianami), zawiadamia: że w dniu 5 lutego 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację  przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji magazynowania i dystrybucji oleju smarnego na terenie działek nr 1669/9  i 5657/2 w zakładzie Valeo Autosystemy Sp. z o.o. w Skawinie”.

więcej »

06-02-2018

Obwieszczenie: uzupełenienia do raportu z dnia 31.01.2018 Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz.1405 t.j) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1237) zawiadamia strony i społeczeństwo:

więcej »

22-12-2017

Obwieszczenie: uzupełnienie raportu z dnia 18.12.2017 r. Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz.1405 t.j) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.

więcej »

08-12-2017

Obwieszczenie o wniosku Valeo Autosystemy Sp. z o.o

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o wpływie wniosku Valeo Autosystemy Sp. z o.o. i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, administracyjną, laboratoryjną i socjalną eksploatowanej przez Zakład systemów chłodzenia silnika Valeo Autosystemy Sp. z o.o. o na potrzeby produkcji chłodnic i ich elementów, o część produkcyjno-magazynową, biurową, socjalną, laboratoryjną oraz prototypownię, przebudową zbiornika wody pożarowej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, przyłączami oraz wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, gazowymi, grzewczymi i wentylacyjnymi, kotłownią, oraz drogą komunikacyjną w tym korektą geometrii drogi istniejącej, miejscami parkingowymi dla autobusów i chodnikami dla pieszych na działkach nr 1577/1, 1578/2, 1578/3, 1578/8, 1578/9, 5657/2, 1669/9, 1585/2, 1711/2, 1711/1, 1710/2, 1710/1, 1707/2, 1707/1, 1706, 1669/4, 1698/1, 1698/2, 1697/1, 1697/2, 1694/1, 1694/2, 1693/1, 1693/2, 1689/1, 1689/2, 1688/1, 1688/2, 1687/1, 1687/2, 1683/1, 1683/2, 1682/4, 1682/2, 1679/4, 1679/2, 1678/4, 1678/2, 5657/1, 1643/5, 1643/6, 1578/10, 1578/11, 1682/3, 1679/3, 1678/3, 1674/2, 1681, 1684/3 obręb Skawina przy ul. Przemysłowej w Skawinie”.

więcej »

12-05-2017

Obwieszczenie: zmiana MPZP Miasta Skawina (dot. działki nr 2060/1 w Skawinie)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wszelkie szczegółowe informacje oraz stosowne dokumenty publikujemy poniżej.

więcej »

22-12-2016

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) zawiadamia się, że w publicznie dostępnym wykazie (...)

więcej »

14-09-2016

Obwieszczenie: zmiana MPZP Miasta Skawina (dot. działki nr 2060/1 w Skawinie)

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr VIN/287/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych uchwalonego uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. Przedmiotem zmiany planu jest umożliwienie realizacji infrastruktury technicznej w obszarze obejmującym działkę nr 2060/1 w Skawinie.  

więcej »

21-04-2016

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony dokument - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego:

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.