24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o sesjach

22-11-2012

XXV sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 listopada 2012 r. o godz.9.00w sali Pałacyku "Sokół" ul.Mickiewicza 7

 

Porządek obrad XXV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 28 listopada 2012 roku.

 

1.          Otwarcie sesji.

2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXIV zwyczajnej sesji.

3.          Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

5.          Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

6.          Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XVII/205/12 z dnia 21 marca 2012 roku - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

7.          Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina - pierwsze czytanie ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

8.          Uchwała  Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2013 rok  - pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

9.          Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)

10.  Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

11.  Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina - pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

12.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina  - pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

13.  Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

14.  Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen.Stanisława Hallera w Polance Hallera - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

15.  Uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

16.  Uchwała w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - pierwsze czytanie (projekt Klubu Radnych PiS).

17.  Uchwała w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Skawina oraz wspierania działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku - pierwsze czytanie ( projekt Klubu Radnych PiS).

18.  Uchwała w sprawie Programu Rozwoju Oświaty na lata 2013 – 2017 - pierwsze czytanie (projekt radnych Komisji Edukacji Rady Miejskiej).

19.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

20.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

21.  Uchwała  w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

22.  Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” - drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

23.  Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina - drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

24.  Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina i zagospodarowania tych odpadów -  drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

25.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

26.  Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 25 października 2012 roku – jedno czytanie, (projekt radnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej).

27.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

28.  Wolne wnioski i zapytania.

29.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

więcej »

18-10-2012

XXIV sesja Rady Miejskiej

24 października o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół w Skawinie"  odbędzie sie XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 24 października 2012 roku.

 

1.          Otwarcie sesji.

2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXIII zwyczajnej sesji.

3.          Pisemna informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale.

4.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

5.          Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

6.          Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013        – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

7.          Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ul. 29 listopada i ul. Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

8.          Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

9.          Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

10.  Uchwała  w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie.

11.  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie - jedno czytanie, (projekt Radnych Rady Miejskiej ).

12.  Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi w Skawinie – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

13.  Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” - pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

14.  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie  z dnia 11 lipca 2012 r., w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu  im. Siegfrieda Greinera w Skawinie - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

15.  Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina - pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

16.  Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina i zagospodarowania tych odpadów -  pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

17.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

18.  Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy  - drugie czytanie ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). 

19.  Uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - drugie czytanie. (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

20.  Informacja Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli w Centrum Kultury i Sportu.

21.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych      w okresie między sesjami.

22.  Wolne wnioski i zapytania.

23.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej »

20-09-2012

XXIII sesja Rady Miejskiej

26 września 2012 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

24-08-2012

XXII sesja Rady Miejskiej

29 sierpnia 2012 r. o godz.9.00 w sali Palacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie  XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

04-07-2012

XXI sesja Rady Miejskiej

11 lipca 2012 r. o godz.9 w sali remizy OSP w Wielkich Drogach odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

14-06-2012

XX sesja Rady Miejskiej

20 czerwca 2012 r. godz.9.00 w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego "Gubałówka" w Skawinie, u. Spacerowa 6 odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

23-05-2012

XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

30 maja 2012 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

20-04-2012

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

25 kwietnia 2012 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbedzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

więcej »

15-03-2012

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

21 marca 2012 r. o godz.9.00 w sali Palacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbedzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

22-02-2012

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

29 lutego 2012 r. o godz.9.00 w sali Domu Ludowego w Jaśkowicach odbedzie się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.