Aktualności GP

Informacja dot. prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego

02-03-2012

W związku z przekazaniem wykonawcy ostatnich materiałów, niezbędnych do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina, tj. 

  • map określających tereny zalewowe bezpośrednie i  pośrednie dla rzek: Wisła, Skawinka, Cedron, Rzepnik i Sidzinka;
  • map terenów osuwiskowych występujących na terenie Miasta i Gminy Skawina;
  • indywidualnych kart rejestracyjnych osuwisk z terenu Miasta i Gminy Skawina w ilości 284 kart

w dniu 1 lutego 2012 r. Gmina otrzymała aktualny, uszczegółowiony harmonogram czasowy prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina i Gminy Skawina.

Harmonogram ten - poniżej w załączeniu - dzieli czas opracowania na poszczególne fazy, określa  zawartość poszczególnych faz oraz zakładane terminy opracowania poszczególnej fazy. Wg przedmiotowego harmonogramu nowe plany winny wejść w życie w I kwartale przyszłego roku - do końca lutego 2013 roku. Zakres i kolejność prac nad planami miejscowymi dokładnie określa i reguluje art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003, Nr 80, poz. 717).   

Władze Gminy zainteresowane są skróceniem zakładanego czasu i zostaną podjęte stosowne działania, by całkowity czas opracowania i wejście w życie planów nastąpiło wcześniej od zakładanego terminu. Z doświadczenia wyniesionego z prac nad opracowaniem poprzedniego dokumentu planistycznego jakim było studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina oraz z dotychczasowych prac nad aktualnymi planami, pod uwagę należy również brać ewentualny odmienny scenariusz, według którego mogą zostać wydłużone zakładane w harmonogramie terminy.         

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych przekształceniem swoich nieruchomości na tereny budowlane, do skorzystania z przysługującego im prawa – nie obowiązku – i uczestniczenia w wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu. Dokładny termin wyłożenia, które będzie trwało 1 miesiąc, zostanie podany co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wyłożenia.
Informacja ta będzie zamieszczona na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy  Skawina – www.gminaskawina.pl – jak również w ogłoszeniu w „Dzienniku Polskim” oraz w obwieszczeniach na terenie Miasta i Gminy Skawina.  Wszelkie informacje merytoryczne z Wydziału Gospodarki Przestrzennej UMiG Skawina można uzyskać również drogą telefoniczną: 12 / 277.01.65 lub 12 / 277.01.64 lub drogą mailową: gp@um.skawina.net. 

 

USZCZEGÓŁOWIONY HARMONOGRAM OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA I GMINY SKAWINA


F. I – Faza wykonana      Materiały wyjściowe (w tym inwentaryzacja, ekofizjografia, wnioski, zakup map itp.) 10 styczeń 2011r.

USZCZEGÓŁOWIONE TERMINY WYKONANIA FAZ II-V
(liczone od 1.02.2012r., tj. od dnia otrzymania ostatecznego opracowania dot. osuwisk z PIG)

F. II      1.    Opracowanie projektów planów,
1a. Prezentacja projektów Zamawiającemu, uwzględnienie zaleceń
2. Sporządzenie opracowań towarzyszących:
a) prognoz oddziaływania na środowisko,
b) prognoz skutków finansowych uchwalenia planów,
c) wniosków rolnych i leśnych     
Razem: 3 miesiące (30.04.12)

F. III      Opiniowanie i uzgadnianie, uzyskiwanie zgód rolnych i leśnych, w tym:
1. 1.a. Opinia GKUA, opinie i uzgodnienia ustawowe, wprowadzenie ewentualnych korekt
2. Procedury uzyskiwania zgody na nierolnicze
i nieleśne przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych, w tym:
a) opinia Izby Rolniczej (wniosek rolny) oraz RDLP (wniosek leśny) w Krakowie – 2-3 tyg.
b) opinia Marszałka województwa – 1 mies.
c) zgoda Ministra Rolnictwa (wniosek rolny)
i Ministra Środowiska (wniosek leśny) – 2 mies.     
Razem: 4 miesiące (31.08.2012)


F. IV      Wyłożenie projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, w tym:
a) przygotowanie dokumentacji do wyłożenia, ogłoszenia – ok. 3 tyg.
b) w y ł o ż e n i e  –  1  m i e s i ą c
c) składanie uwag – 2 tyg.
d) rozpatrzenie uwag – 3 tyg.     
3 miesiące (30.11.12)


F.V (końcowa)  Uchwalenie planów, w tym:
a) przekazanie projektów w wersji do uchwalenia ok. 3 tyg.
b) procedura uchwalania – ok. 5 tyg.
(z przekazaniem Wojewodzie)
c) procedura badania zgodności planów
z prawem przez Wojewodę, publikacja planów –  1 miesiąc     
3 miesiące (28.02.13

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.