Aktualności GP

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

15-11-2011

                          OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2,  3 ustawy z  dnia 3 października 2008  r. o  udostępnieniu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U.  nr  199,  poz.  1227 z  późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLI/405/10 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina:

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina tj.:

1)          Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX N/309/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu części Sołectwa Rzozów zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/289/06 z dnia 22.02.2006r.;

2)        Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr LI/330/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20.09.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu ”Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego Nr OS.III6210-1-188B/95  z dnia 19.03.1996r. z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr  XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r.;

3)        Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20.06.2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina obejmującego część miejscowości Rzozów;

4)        Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX N/310/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem części terenu miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/290/06 z dnia 22.02.2006r.

 

Przedmiotem zmiany jest ustalenie szczegółowego przebiegu projektowanej linii energetycznej o napięciu 400kV oraz przebudowy istniejących linii 110kV w części sołectwa Rzozów, Gołuchowice i części miasta Skawina – w rejonie Elektrowni Skawina oraz w obszarze przyległym do terenów byłych Zakładów Metalurgicznych. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planów wynosi ok. 143,6 ha.

 

Projekt  zmiany planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do  publicznego wglądu w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 2 pok. nr 2 (Biuro Rady) w dniach od 24 listopada 2011 r. do 22 grudnia 2011 r., w poniedziałki w godzinach 1600-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. od 915 do 1015.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się; w dniu 12 grudnia 2011  r. o godzinie 15ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, Sala Obrad.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w objętym wyłożeniem projekcie  zmiany miejscowych planów, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do  Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z poda­niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2012r.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o  udostępnieniu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2012r r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina lub na jego adres.                                 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina                                                                       

 

 

 

                                                                                                                         

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.