20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej

17-03-2011

23 marca 2011 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbedzie się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad V zwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 23 marca 2011 roku.
 
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z IV zwyczajnej sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Informacja i dyskusja na temat bieżącego utrzymania i remontów dróg krajowych na terenie Gminy Skawina oraz współpraca między samorządami w realizacji tych zadań – GDDKiA  Oddział w Krakowie.
5.          Informacja i dyskusja na temat bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skawina oraz współpraca między samorządami w realizacji tych zadań – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
6.          Informacja i dyskusja na temat bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Skawina oraz współpraca między samorządami w realizacji tych zadań – Starostwo Powiatowe w Krakowie.
7.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok -    czytanie.
8.          Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - jedno czytanie.
9.          Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Skawina 1 - jedno czytanie.
10.  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Rzozów - jedno czytanie.
11.  Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie.
12.  Uchwała w sprawie nie wyodrębniania w budżecie Gminy Skawina na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki - jedno  czytanie.
13.  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie - jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/44/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – jedno czytanie.
15.  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV N/511/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   na 2011 rok” - jedno czytanie.
16.  Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania - jedno czytanie.       
17.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2010 rok - jedno czytanie.
18.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/341/09 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie – pierwsze   czytanie.
19.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 marca 2011 r. - jedno czytanie.
20.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
21.  Wolne wnioski i zapytania.
22.  Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.