24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

28-09-2010

29 września 2010 r. o godz. 8.00 w sali Pałacyku "Sokół"w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się  XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 
Porządek obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 29 września 2010 roku godz. 8:00.
 
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLV sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Uchwała w sprawie zawarcia umowy społecznej z reprezentantami mieszkańców Osiedla Przemysłowego w Skawinie, mieszkańców wsi Kopanka oraz Stowarzyszenia między Wisłą, a Skawinką w Kopance, dotyczącą lokalizacji oraz zakresu funkcjonowania planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Skawinie – jedno czytanie
5.          Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta
i Gminy Skawina na lata 2009-2012” – drugie czytanie
6.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok - jedno czytanie
7.          Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - jedno czytanie
8.          Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kopanka na lata
2009  - 2017" -   jedno czytanie.
9.          Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1535/2 o pow. 0,0344 ha i 1535/3 o powierzchni 0,0052 ha położonej
w Radziszowie w celu realizacji inwestycji celu publicznego – na dojazd i pod przepompownię sieciową dla inwestycji pod nazwą „Kanalizacja dla Radziszowa – zadanie III d – kanalizacja dla części prawobrzeżnej” - jedno czytanie
10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 4129/2 o pow. 0,0069ha położonej w Skawinie w celu realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Skawina ul. Batalionów Chłopskich, Bukowska, Dębca.” - jedno czytanie
11.  Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  - jedno czytanie
12.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 września 2007 roku – drugie czytanie ( dot. zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie).
13.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia   05.07.2010 r. – jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15.07.2010 r. -  jedno czytanie.
15.  Uchwała w sprawie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa. - jedno czytanie.
16.  Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli realizacji i rozliczenia budżetów wybranych sołectw 
17.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
18.  Wolne wnioski i zapytania.
19.  Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.