-3°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skawinie róg ul. Krakowskiej i ul. Popiełuszki.

14-06-2010

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skawinie róg ul. Krakowskiej i ul. Popiełuszki, ozn. działkami nr 2632/4 o pow. 1184 m2 obj. KW KR3I/00018179/6, nr 2632/3 o pow. 1368 m2 obj. KW KR3I/00018526/4, nr 2631 o pow. 639 m2 obj. KW KR3I/00003825/2, nr 2630/1 o pow. 777 m2 obj. KW KR3I/00003825/2, nr 2629/2 o pow. 354 m2 obj. KW KR3I/00003825/2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4322 ha.

Nieruchomość znajduje się ok. 300 m. na północny – wschód od centrum handlowego i administracyjnego miasta, w sąsiedztwie zabudowy różnej – jedno – i wielorodzinnej oraz usługowej, naprzeciw cmentarza. W/w działki przylegają do siebie, stanowią zwartą całość. Dojazd do nieruchomości dogodny – drogami o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się miejsca do parkowania oraz przystanki komunikacji autobusowej. Kształt nieruchomości regularny, teren płaski o nieznacznym spadku w kierunku północno – zachodnim. Nieruchomość położona jest w rejonie pełnego uzbrojenia. Przez środek kompleksu (na linii północ – południe wzdłuż granicy działek nr 2632/3 i nr 2632/4 oraz środkiem działki nr 2630/1) przebiega gazociąg o średnicy 250 mm, ograniczający możliwość zabudowy. Teren nieruchomości aktualnie stanowi trawnik (skwer) z kilkudziesięcioma pojedynczymi drzewami w różnym wieku (od niewielkich samosiejek po starodrzew).
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- nr 2632/3, nr 2632/4 i nr 2629/2 - tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym – Symbol Planu: - A 17 U -.
- nr 2631, nr 2630/1 - tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym – Symbol Planu: - A 17 U – oraz tereny dróg publicznych – droga (ulica) krajowa nr 44 i droga (ulica) wojewódzka nr 953, docelowo drogi (ulice) zbiorcze – Symbol Planu: - KDG/KDZ,
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 2 000 000,00 zł /słownie: dwa miliony złotych 00/100/. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2010 r. o godz.12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005 do dnia 03.09.2010 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 03.09.2010 r.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu 10.09.2010r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5 tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.