10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. działką nr 218/1, poł. w Polance Hallera.

14-06-2010

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. działką nr 218/1 o pow. 0,45 ha, obj. KW KR3I/0000273/6, poł. w Polance Hallera.

Działka nr 218/1 położona jest w pośredniej części wsi, w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenów otwartych (łąk i pól). Dojazd do działki średnio dogodny, wąską drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Teren działki o nieznacznym spadku w kierunku drogi. Kształt działki zbliżony do znacznie wydłużonego, wąskiego prostokąta o wymiarach ok. 12 x 375 m. Z uwagi na kształt możliwość zabudowy części działki, będącej terenem budowlanym jest znacznie ograniczona. W bliskim sąsiedztwie działki znajduje się uzbrojenie: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. W granicy działki znajduje się słup energetyczny NN. Działka jest niezabudowana, porośnięta wysoka trawą.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 218/1 znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – K 8 MNR -.
- tereny rolnicze – R-.
Cena wywoławcza działki nr 218/1 wynosi – 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu części działki, która jest położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Z mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr.64, poz.592/ Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2010 r. o godz. 12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 4 600,00 zł
/słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100/ należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005 do dnia 01.09.2010 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 01.09.2010 r.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu 08.09.2010r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5 tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.