20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

22-04-2010

28 kwietnia 2010 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 28 kwietnia 2010 roku.
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLII sesji.
 3. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w I kwartale br.
 4. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za 2009 rok.
 5. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. za 2009 rok.
 6. Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2009 rok.- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.
 7. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2009 rok.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zastawienie udziałów Gminy Skawina w Spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2009 rok -   jedno czytanie.
 10. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/394/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie.
 11. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie.
 12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok - jedno czytanie.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Krakowa - jedno czytanie.
 14. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - jedno czytanie.
 15. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – jedno czytanie.
 16. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynku użytkowego położonego w Skawinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a -  pierwsze czytanie.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z trybu przetargowego
  i wydzierżawienia  nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie.
 18. Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXIX/387/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - jedno czytanie.
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina - jedno czytanie.
 20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina - jedno czytanie.
 21. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – jedno czytanie.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/426/10 Rady Miejskiej w Skawinie    z dnia 31 marca 2010 r. - jedno czytanie.
 23. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - jedno czytanie.
 24. Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do zbycia na cele budownictwa mieszkaniowego – drugie czytanie.
 25. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.