Aktualności GP

Podział nieruchomości

03-03-2010

 1. Wydział Gospodarki Przestrzennej UMiG opiniuje podziały nieruchomości na nowe działki budowlane – w y ł ą c z n i e w terenach przeznaczonych pod zabudowę.
 2. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.
 1. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu określonego w planie miejscowych, minimalnych wielkości (powierzchnia, szerokość), jak i możliwości właściwego zagospodarowania wydzielonych działek.
 2. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.
 3. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje burmistrz.
 4. Opinię, o której mowa powyżej, wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
 5. Przedłożony do zaopiniowania projekt podziału winien uwzględniać:
  - pełną infrastrukturę znajdującą się na działce - projekt podziału należy wykonać na aktualnej mapie ewidencyjnej o r a z zasadniczej (z pełną infrastrukturą, zwłaszcza podziemną i z określeniem lokalizacji szamba);
  - wjazd na działkę - konieczność uzgodnienia wjazdu na nowopowstałe działki z odpowiednim zarządcą drogi;
  - w przypadku istniejącej zabudowy na dzielonym terenie - przeanalizować odległości od nowoprojektowanej granicy istniejących obiektów pod kątem warunków technicznych jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  - opinię osoby uprawnionej dotyczącej stanu technicznego oraz rozwiązań konstrukcyjnych istn. obiektów, spełnienia zapisów w/w warunków technicznych, a także uwarunkowań wynikających z przepisów p. pożarowych;
  - w przypadku położenia działki w strefie ochrony konserwatorskiej - opinię konserwatora co do możliwości dokonania projektowanego podziału.
   

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.