3°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Informacja o środowisku i jego ochronie

Informacja o środowisku i jego ochronie

22-02-2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016. Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu.

Pismem z dnia 04.02. 2010 r. (data wpływu 09.02. 2010 r.) znak: OO.AW.7011-37-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz pismem z dnia 20.11. 2009 r. (data wpływu 25.11. 2009 r.) znak: WSE.NNZ.432/553/09 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarnym w Krakowie wydali opinię o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z przyczyn, iż realizacja postanowień projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz opracowany projekt planu stanowi niewielkie modyfikacje w ustalenia przyjętego już Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2004 – 2011.

Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina prowadzone jest z urzędu, na podstawie art. 14 ust. 1, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 39, poz. 251 z późn.zm). Projekt aktualizacji planu podlegał zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego w Krakowie, Zarząd Powiatu w Krakowie oraz przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ww. ustawy Rada Miejska w Skawinie jest organem właściwym do przyjęcia w drodze uchwały Planu gospodarki odpadami po uzyskaniu opinii właściwych organów.

Projekt Planu wraz z uzgodnieniami oraz opiniami dostępny jest w siedzibie Urzędu Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Skawina, Rynek 3 pok. 4 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina : BIP Urząd Miasta i Gminy Skawina.

W trybie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) do projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami można składać uwagi i wnioski w terminie do dnia: 19 marzec 2010 r., elektronicznie na adres e-mail  ros@um.skawina.net bez składania podpisu elektronicznego, pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Skawina, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 32-050 Skawina, Rynek 1 lub też ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu. Wnioski i uwagi zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu, a następnie dołączone do przyjętego Planu Gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina i podane do publicznej wiadomości.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016” oraz o możliwości zapoznania się społeczeństwa z projektem aktualizacji Planu i wydanymi dla niego opiniami i uzgodnieniami i wniesienia uwag, wniosków, umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina –środowisko – Ogłoszenie dotyczące Planu Gospodarki odpadami, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu , 32-050 Skawina, Rynek 1 oraz w lokalnej prasie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.