-3°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina

05-10-2009

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie Uchwał:


Nr XXXIII/327/09, Nr XXXIII/328/09, Nr XXXIII/329/09, Nr XXXIII/330/09, Nr XXXIII/331/09, Nr XXXIII/332/09, Nr XXXIII/333/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina oraz Uchwały Nr XXXVI/352/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w treści Uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXIII/327/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz mogą zapoznać się z dostępną dokumentacją sprawy.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, 32-050 Skawina w terminie do dnia 9 listopada 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.