10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV sesja Rady Miejskiej

15-11-2007

W dniu 21 listopada 2007 r. w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

Porządek obrad XIV zwyczajnej sesji w dniu 21 listopada 2007 r.

                    1. Otwarcie sesji.

                  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XIII zwyczajnej sesji.

 • 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 • 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2007 r. - jedno czytanie.
 •   5. Uchwała w sprawie polityki podatkowej Gminy Skawina na lata 2008 -  2010 -   jedno czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. - jedno czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na 2008 r.- drugie czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - drugie czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - drugie czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Skawina, oraz ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego - drugie czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy, a także zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina - pierwsze czytanie.
 • 12.Uchwała w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu - pierwsze czytanie.
 • 13.Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Pogotowia Ratunkowego w Skawinie - jedno czytanie.
 • 14.Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina - pierwsze czytanie.
 • 15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego - jedno czytanie.
 • 16.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla powiatu krakowskiego - jedno czytanie.
 • 17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla powiatu krakowskiego - jedno czytanie.(dot.Wydz.GA)
 • 18.Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych - pierwsze czytanie.
 • 19. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.
 • 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie ul. Torowej w Skawinie.
 • 21.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na temat przewidywanych zmian dochodów Gminy wynikających z podatku od nieruchomości.
 • 22.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 23. Wolne wnioski i zapytania.
 • 24. Zamknięcie sesji.

 

 

   

 

                                                                             

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.