13°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

31-05-2007

Biuro Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2. pok.3 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r  .

Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz 3 fotografie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia wydawanej w Biurze Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzędu. Wzór karty oraz szczegółowe informacje są dostępne na  stronie internetowej  www.ms.gov.pl

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia  obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.