1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o I przetargu.

10-12-2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 3430/57 o pow. 1,7361 ha i nr 3430/58 o pow. 2,3872 ha (łączna pow. nieruchomości 4,1233 ha), obj. KW KR3I/00040277/6, poł. w Skawinie.


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Skawina, w rejonie ulicy Radziszowskiej, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta (Rynek). W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość tworzy kompleks gruntów o nieregularnej konfiguracji granic i nieregularnej topografii oraz mocnym nachyleniu terenu. W/w nieruchomość jest niezabudowana, w części porośnięta drzewami. Sieci infrastruktury technicznej znajdują się w pobliżu. Przez teren nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz sieć wodociągowa. Nieruchomość posiada ograniczony dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
Działka nr 3430/58
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu:  A120MN
- tereny lasów - Symbol Planu: ZL
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem - Symbol Planu:  A1MNO
- tereny tras komunikacyjnych – drogi wewnętrzne - Symbol Planu:  KDW
Działka nr 3430/57
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu:  A120MN
- tereny lasów - Symbol Planu:  ZL
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem - Symbol Planu:  A15MNO
- tereny zieleni nieurządzonej - Symbol Planu:  ZR
- tereny tras komunikacyjnych – drogi wewnętrzne - Symbol Planu:  KDW
Dodatkowe ograniczenia na nieruchomości wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów odrębnych:
- stanowiska archeologiczne.
- tereny zagrożone występowaniem osuwisk.
- granica terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinka.
Przed zawarciem umowy sprzedaży w/w działka zostanie obciążona służebnością przesyłu przeprowadzenia eksploatacji, remontów i konserwacji wodociągowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 1 850 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do części ceny nieruchomości, znajdującej się w terenach zabudowy i tras komunikacyjnych osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2021 r. godz.12  w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 10.02.2021 r.  Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 10.02.2021 r. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa przed zawarciem umowy sprzedaży. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. W  przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. Gmina Skawina sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.