Aktualności GP

Obowieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP

08-12-2020

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XXII/319/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I, poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza.


Skawina, dnia 8 grudnia 2020 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XXII/319/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I, uchwalonego uchwałą Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I.

W/w uchwała o przystąpieniu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz opublikowana na stronie internetowej  www.gminaskawina.pl  – BIP.

Podjęta uchwała Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I, dotyczy Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach oraz jej sąsiedztwa i obejmuje działki nr 113, 114/1, 114/2, 115, 116 oraz fragmenty działek nr 92, 93, 122/1, 161/1 i 23.

Proponowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika
z potrzeby budowy nowej szkoły w Wielkich Drogach.

Granice obszaru objętego zmianą planu szczegółowo określa załącznik graficzny do uchwały XXII/319/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I.

Informuję ponadto, że na podstawie i w trybie art. 48 ust. 1, ust. 3 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu w/w zmiany planu miejscowego.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany planu miejscowego.  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2021 r.  własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Wnioski można wnosić w formie:

1) papierowej:

a) na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio (poprzez złożenie w Urzędzie, na Dzienniku Podawczym UMiG Skawina, Rynek 14, pokój 1 (w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku urzędu),

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,

2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adresy  urzad@gminaskawina.pl  oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP /umigskawina/SkrytkaESP.

Wnioski złożone w w/w terminie będą rozpatrzone, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej:  www.gminaskawina.pl.

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że:

1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany planu miejscowego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy,

2) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

3) administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1.

4) składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5) składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 - 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku do zmiany planu miejscowego narusza przepisy prawa,

6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),

7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie: e-mail:  iodo@gminaskawina.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.