15°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o I przetargu.

27-11-2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat lokalu użytkowego oraz piwnicy, znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym, poł. w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 16,

na działce nr 2063/26 o pow.355m2, obj. KW KR3I/00015482/2. Powierzchnia lokalu wynosi 98,50m2, powierzchnia piwnicy – 34m2.
Cena wywoławcza najmu wynosi 1 590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie. Do ceny najmu pawilonu osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka leży w terenach o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Symbol Planu: A26MW
Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2021 r. godz.12 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pokój nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 29.12.2020 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 29.12.2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu. W przypadku nie zawarcia umowy z winy uczestnika, który przetarg wygra, wadium przepada na rzecz tut. Urzędu. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na konto.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o wynajem lokalu, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok.nr 5 tel. (12) 277-01-55.
                                                                                                                                                                                                             

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.