20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o I przetargu.

17-11-2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
działki nr 1214/28 o pow. 0,0557 ha, obj. KW KR3I/00040230/5, poł. w Skawinie.


Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana w kierunku północno – wschodnim od centrum miasta Skawina, w rejonie ul. Krakowskiej. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty trawą i krzakami. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa o charakterze przemysłowo – usługowym oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na działce brak przyłączy do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług - Symbol Planu:  A1MU
Cena wywoławcza w/w działki wynosi 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) . Do
ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Sprzedaż działki nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego z uwagi na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2020 r. o godz. 12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11.
Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, pok. nr 1 - do dnia 16.12.2020 r. w godz. pracy Urzędu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 w dniu 21.12.2020  r. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  Krakowski Bank Spółdzielczy – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 do dnia 16.12.2020  r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 16.12.2020  r.
Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na konto. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby będące właścicielami nieruchomości, sąsiadujących z działką nr 1214/28, osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie a także zgłoszą w wyznaczonym terminie chęć uczestnictwa w przetargu oraz zostaną zakwalifikowane do przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.  

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.