8°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

05-11-2020

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2020 r., poz 65 z późn. zm.)  - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do sprzedaży nieruchomość, poł. w Skawinie przy ul. Groble, składającą się z działki nr 3397/57 o pow. 0,2041 ha, obj. KW KW KR3I/00038303/1 wraz z udziałem w działce nr 3397/55 o pow. 0,0176 ha, obj. KW KR3I/00038305/5, wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 0,0088 ha.


Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w południowej części miasta Skawina, w odległości ok. 1,3 km od centrum miasta. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz lokalnej usługowej, centrum handlowe jak również tereny niezabudowane. Nieruchomość w części porośnięta samosiejkami bez wartości użytkowej. Działka nr 3397/57 charakteryzuje się regularną konfiguracją granic. Działka nr 3397/55 stanowi projektowaną drogę dojazdową do sąsiednich działek. Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu pasem szerokości 5,0 m po przedłużeniu działki nr 3397/55 po działce nr 3397/54 o pow. 0,3847 ha, obj. KW KR3I/00038306/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 3397/55. Działka nr 3397/57 w części znajduje się w strefie ochronnej wysokiego napięcia.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
Działki nr 3397/57, nr 3397/55:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - Symbol Planu:  A1MNU,
Działka nr 3397/54
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu: A134MN,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - Symbol Planu: A1MNU,
- tereny zabudowy usługowej - Symbol Planu: A29U,
- tereny tras komunikacyjnych – publiczne drogi klasy zbiorczej- Symbol Planu: KDZ,
Cena nieruchomości wynosi – 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23%.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 05.11.2020 r. do 25.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.