10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

27-08-2020

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  - Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do sprzedaży nieruchomość, składającą się z działek nr 3430/57 o pow. 1,7361 ha i nr 3430/58 o pow. 2,3872 ha (łączna pow. nieruchomości 4,1233 ha), obj. KW KR3I/00006631/6, poł. w Skawinie.


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Skawina, w rejonie ulicy Radziszowskiej, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta (Rynek). W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość tworzy kompleks gruntów o nieregularnej konfiguracji granic i nieregularnej topografii oraz mocnym nachyleniu terenu. W/w nieruchomość jest niezabudowana, w części porośnięta drzewami. Sieci infrastruktury technicznej znajdują się w pobliżu. Przez teren nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz sieć wodociągowa. W/w działka zostanie obciążona służebnością przeprowadzenia urządzeń do przesyłu (woda). Nieruchomość posiada ograniczony dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
Działka nr 3430/58
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu:  A120MN
- tereny lasów - Symbol Planu: ZL
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem - Symbol Planu:  A1MNO
- tereny tras komunikacyjnych – drogi wewnętrzne - Symbol Planu:  KDW
Działka nr 3430/57
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu:  A120MN
- tereny lasów - Symbol Planu:  ZL
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem - Symbol Planu:  A15MNO
- tereny zieleni nieurządzonej - Symbol Planu:  ZR
- tereny tras komunikacyjnych – drogi wewnętrzne - Symbol Planu:  KDW
Dodatkowe ograniczenia na nieruchomości wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów odrębnych:
- stanowiska archeologiczne.
- tereny zagrożone występowaniem osuwisk.
- granica terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinka.
Cena nieruchomości wynosi – 1 850 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23% doliczony do ceny nieruchomości znajdującej się w terenach zabudowy i tras komunikacyjnych.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 27.08.2020 r. do 16.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.