10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o I przetargu.

13-08-2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia strychu, stanowiącego własność Gminy Skawina.


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w kierunku południowo-zachodnim od ścisłego centrum – Rynku w Skawinie, przy ul. Bagienki 5. Strych ozn. w projekcie wyodrębnienia samodzielnego lokalu nr 3.5 o pow. 50,30 m2, znajduje się na poddaszu w budynku. Wysokość lokalu od podłogi do sufitu wynosi 1,25 – 4,41 m. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, tereny niezagospodarowane, zakłady przemysłowe, tory kolejowe.
Cena pomieszczenia  strychu wraz z udziałem w działce nr 2206/1 o pow.1157m2, obj. KW nr KR3I/00025022/3, wyrażającym się ułamkiem 0,2299, któremu odpowiada powierzchnia 265,99 m2 oraz z udziałem w ½ części działki nr 2205/2 o pow.241m2, obj. KW nr KR3I/00003518/7, wyrażającym się ułamkiem 0,2299, któremu odpowiada powierzchnia 27,70 m2 (lub udziałem  w działce nr 2205/2 o pow.241m2, obj. KW nr 3518, wyrażającym się ułamkiem 0,1149, któremu odpowiada powierzchnia 27,70 m2) wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 2206/1 i nr 2205/2 leżą w terenach o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – Symbol Planu: - A 7PU
Nabywca lokalu będzie zobowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na pokrycie kosztów zarządu oraz na fundusz remontowy właściciel lokalu uiszczać będzie zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
W najbliższym czasie w przedmiotowym budynku planowany jest remont pokrycia dachu oraz kominów. Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bagienki 5 w Skawinie, której członkiem będzie również nabywca strychu - nie posiada wystarczających środków na ten cel i prawdopodobnie będzie musiała zaciągnąć w banku kredyt.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2020 r. o godz. 12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 18.09.2020 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 18.09.2020 r.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. W  przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien złożyć oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym strychu  i nie wnosi zastrzeżeń.                                                                                                     
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży oraz okazania nieruchomości udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55. 
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.