10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o I przetargu.

03-08-2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/11 o pow. 0,0816 ha, obj. KW KR3I/00017139/7, poł. w Radziszowie.


Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona we wschodniej części gminy Skawina, w Radziszowie przy ul. Skawińskiej. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren nachylony. Działka nr 276/11 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Skawińskiej – po działce nr 276/8, która jest drogą nieurządzoną. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, w znacznym stopniu zachwaszczona.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem  - Symbol Planu:  Ł2MNO
Przedmiotowe tereny nadają się pod lokalizację budownictwa, z możliwością dopuszczenia budownictwa mieszkaniowego i usługowego, pod warunkiem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej potwierdzającej, że projektowana inwestycja nie naruszy zaburzenia równowagi gruntu i nie spowoduje uaktywnienia się osuwiska oraz że dokumentacja ta określi zalecenia dotyczące zabezpieczeń dla projektowanych budynków.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości, osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W KW KR3I/00017139/7 widnieje wpis: Bezpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez nieruchomość utworzoną z działki nr 276/8 szlakiem drożnym przebiegającym całą szerokością i długością działki nr 276/8,  to jest od ulicy Skawińskiej – działki nr 264/1 do granicy z działką nr 276/2 oznaczonym na kopi wyrysu z mapy ewidencyjnej stanowiącej załącznik do protokołu rokowań linią koloru seledynowego – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości utworzonej z działki nr 276/6.
Gmina Skawina sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2020 r. o godz. 12.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 21.09.2020 r.  Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 21.09.2020 r. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. W  przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.