Aktualności GP

Ogłoszenie o składaniu wniosków do Studium

06-06-2019

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych. Szczegóły poniżej.


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami).

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XLVI/619/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych. Do sporządzanego Studium zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 30 września 2019 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

 1. na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio - poprzez złożenie w Urzędzie  na Dzienniku Podawczym - UMiG Skawina, Rynek 14, pokój Nr 1,
 2. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,             
 3. drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku do ewentualnego wykorzystania przez zainteresowanych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina: www.gminaskawina.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, pokój 15 oraz Rynek 14 pok.1.

Wnioski złożone z zachowaniem w/w terminu (do 30 września 2019 r.) będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  na etapie sporządzenia projektu Studium. Rozpatrzenie nastąpi w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl


Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy,
 2. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 3. administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta
  i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1.
 4. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 - 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku do Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego narusza przepisy prawa,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami),
 7. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy    w Skawinie:    Aleksander Gajda; e-mail: iodo@gminaskawina.pl; tel. 508-484-533. 

   

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.