Aktualności GP

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina

08-05-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych. Uchwała o przystąpieniu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz opublikowana na stronie internetowej i w BIP.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w jego granicach administracyjnych


Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr V/39/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, uchwalonej uchwałą nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych.
 

Uchwała o przystąpieniu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz opublikowana na stronie internetowej www.gminaskawina.pl – BIP.

Przedmiot opracowania  obejmuje dokonanie zmiany planu wyłącznie w zakresie tekstowym:

 1. zmianę zapisu § 24 ust. 4 pkt 4 lit. a (zmiana wysokości zabudowy), bez zmiany rysunku planu;
 2. zmianę zapisu § 24 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów), bez zmiany rysunku planu;
 3. zmianę zapisu § 26 ust. 4 pkt 5(zmiana formy dachów), bez zmiany rysunku planu;
 4. zmianę zapisu § 27 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów), bez zmiany rysunku plan;
 5. zmianę zapisów § 49 ust. 3 (zmiana dotyczy wprowadzenia nowych ustaleń dla terenu KK, w granicach działki nr nr 2289/36), bez zmiany rysunku planu.
   

Informuję ponadto, że na podstawie i w trybie art. 48 ust. 1, ust. 1a, ust. 3 i art. 49  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) odstąpiono od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu w/w zmiany planu miejscowego.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2019r., z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

 • na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio (poprzez złożenie w Urzędzie, na Dzienniku Podawczym UMiG Skawina, Rynek 14, pokój 1 lub drogą pocztową na adres:Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
   

Wnioski złożone w  w/w terminie  będą rozpatrzone, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  na etapie sporządzenia projektu zmiany planu, publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl.

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany planu miejscowego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy,
 2. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 3. administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1,
 4. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 - 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku do zmiany planu miejscowego narusza przepisy prawa,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami),
 7. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Skawinie: Aleksander Gajda; e-mail: iodo@gminaskawina.pl; tel. 508-484-533.
   

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.