Planowanie przestrzenne

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

10-05-2013

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia, (...)(...) że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina uchwalonego:

  1. Uchwałą Nr IX N/310/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem części terenu miasta zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/290/06 z dnia 22.02.2006 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 389 poz. 2479 z dnia 11 lipca 2006 r.),
  2. Uchwałą Nr LI/329/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina opracowanego w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Małopolskiego Nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 706 poz. 4214) -

dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.