Aktualności GP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

15-03-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 49 KPA w związku z art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późniejszymi zmianami), zawiadamia: że w dniu 5 lutego 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację  przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji magazynowania i dystrybucji oleju smarnego na terenie działek nr 1669/9  i 5657/2 w zakładzie Valeo Autosystemy Sp. z o.o. w Skawinie”.Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest:
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
32-050 Skawina ul. Przemysłowa 3
 

działająca przez pełnomocnika:
Pan Fabiana Ramowskiego
reprezentującego SAWOGAZ  Krakowiak Sp. J.
86-100 Świecie  ul. Bydgoska 1


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni  od daty ogłoszenia zawiadomienia można zapoznać się z  aktami sprawy  w tut. Urzędzie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rynek 3 pok.14. w godzinach pracy Urzędu tj.:

  • poniedziałek  od godz. 8°° - 17°°
  • wtorek od godz. 7³° - 15³°
  • środa  od godz. 7³° - 15³°
  • czwartek  od godz. 7³° - 15³°
  • piątek od  godz. 7³° - 14³°


Zgodnie z art.49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.