Aktualności GP

Obwieszczenie: uzupełenienia do raportu z dnia 31.01.2018 Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

06-02-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz.1405 t.j) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1237) zawiadamia strony i społeczeństwo:

  • o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu z dnia 31.01.2018 r. Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Raport dotyczy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, administracyjną, laboratoryjną i socjalną eksploatowanej przez Zakład systemów chłodzenia silnika Valeo Autosystemy Sp. z o.o. na potrzeby produkcji chłodnic i ich elementów o część produkcyjno-magazynową, biurową, socjalną, laboratoryjną oraz prototypownię, przebudową zbiornika wody pożarowej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, przyłączami oraz wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, gazowymi, grzewczymi i wentylacyjnymi, kotłownią, oraz drogą komunikacyjną w tym korektą geometrii drogi istniejącej, miejscami parkingowymi dla autobusów i chodnikami dla pieszych na działkach nr 1577/1, 1578/2, 1578/3, 1578/8, 1578/9, 5657/2, 1669/9, 1585/2, 1711/2, 1711/1, 1710/2, 1710/1, 1707/2, 1707/1, 1706, 1669/4, 1698/1, 1698/2, 1697/1, 1697/2, 1694/1, 1694/2, 1693/1, 1693/2, 1689/1, 1689/2, 1688/1, 1688/2, 1687/1, 1687/2, 1683/1, 1683/2, 1682/4, 1682/2, 1679/4, 1679/2, 1678/4, 1678/2, 5657/1, 1643/5, 1643/6, 1578/10, 1578/11, 1682/3, 1679/3, 1678/3, 1674/2, 1681, 1684/3 obręb Skawina przy ul. Przemysłowej w Skawinie”

  • oraz o możliwości składania uwag  i wniosków w sprawie w/w przedsięwzięcia.


Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie, który wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, będących organami biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, o uzgodnienie warunków realizacji  przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia.
       
Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 6.02.2018 r. do 7.03.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Wydział Gospodarki Przestrzennej Rynek 3 pok. 14 - w godzinach pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego wyżej planowanego przedsięwzięcia. 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.