Aktualności GP

Obwieszczenie: uzupełnienie raportu z dnia 18.12.2017 r. Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

22-12-2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz.1405 t.j) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.


zawiadamia strony i społeczeństwo

o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu z dnia 18.12.2017 r. o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej  z częścią biurową, administracyjną, laboratoryjną i socjalną eksploatowanej przez Zakład systemów chłodzenia silnika Valeo Autosystemy Sp. z o.o. na potrzeby produkcji chłodnic i ich elementów, o część produkcyjno-magazynową, biurową, socjalną, laboratoryjną oraz prototypownię, przebudową zbiornika wody pożarowej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, przyłączami oraz wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, gazowymi, grzewczymi  i wentylacyjnymi, kotłownią, oraz drogą komunikacyjną w tym korektą geometrii drogi istniejącej, miejscami parkingowymi dla autobusów i chodnikami dla pieszych na działkach nr 1577/1, 1578/2, 1578/3, 1578/8, 1578/9, 5657/2, 1669/9, 1585/2, 1711/2, 1711/1, 1710/2, 1710/1, 1707/2, 1707/1, 1706, 1669/4, 1698/1, 1698/2, 1697/1, 1697/2, 1694/1, 1694/2, 1693/1, 1693/2, 1689/1, 1689/2, 1688/1, 1688/2, 1687/1, 1687/2, 1683/1, 1683/2, 1682/4, 1682/2, 1679/4, 1679/2, 1678/4, 1678/2, 5657/1, 1643/5, 1643/6, 1578/10, 1578/11, 1682/3, 1679/3, 1678/3, 1674/2, 1681, 1684/3 obręb Skawina przy ul. Przemysłowej w Skawinie” w zakresie modelowania hałasu wraz z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w/w przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie, który wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, będących organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się przez okres 30 dni, tj. od dnia  22.12.2017 r. do 22.01.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Wydział Gospodarki Przestrzennej,  Rynek 3 pok. 14, w godzinach pracy Urzędu.

W/w okresie można składać również uwagi i wnioski. Odniesienie do złożonych uwag i wniosków będzie miało miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez w/w Organ. 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.