Aktualności GP

Obwieszczenie: zmiana MPZP Miasta Skawina (dot. działki nr 2060/1 w Skawinie)

12-05-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wszelkie szczegółowe informacje oraz stosowne dokumenty publikujemy poniżej.


AKTUALIZACJA [29.05.2017]: dokumentacja do informacji (dostępna poniżej).

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr VIN/287/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia z dnia 6 lipca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem zmiany planu jest umożliwienie realizacji infrastruktury technicznej w obszarze obejmującym działkę nr 2060/1 w Skawinie.

Projekt zmiany planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 maja do 27 czerwca 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I. piętro, pokój 16 - w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl (od dnia publicznego wyłożenia).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 5 czerwca 2017 r., początek o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pokój 11, sala obrad. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2017 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1 oraz drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl.
 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.