Aktualności GP

Obwieszczenie: zmiana MPZP Miasta Skawina (dot. działki nr 2060/1 w Skawinie)

14-09-2016

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr VIN/287/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych uchwalonego uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. Przedmiotem zmiany planu jest umożliwienie realizacji infrastruktury technicznej w obszarze obejmującym działkę nr 2060/1 w Skawinie.  


Pełna treść obwieszczenia:
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina (wyłącznie w zakresie działki nr 2060/1 w Skawinie)


Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr VIN/287/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych uchwalonego uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. Przedmiotem zmiany planu jest umożliwienie realizacji infrastruktury technicznej w obszarze obejmującym działkę nr 2060/1 w Skawinie.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 października 2016 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1;
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski do zmiany planu będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na etapie sporządzenia projektu zmiany planu w formie Zarządzenia Burmistrza, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skawina na stronie na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
/-/ mgr  inż. Paweł Kolasa

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.