Aktualności GP

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina

05-11-2014

W dniu 3 listopada 2014 roku zakończyło się wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina do publicznego wglądu, obejmujące wszystkie sołectwa gminy - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Do dnia 17 listopada 2014 roku można składać uwagi do w/w planu.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1;
  • drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 262) lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.